جستجوی مقالات فارسی – بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدری شکلاثر فاصله کاشت و سطوح مختلف …

جهت بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، از مزرعه تحقیقاتی تا عمق ۳۰ سانتی‌متری خاک نمونه گیری شد. نمونهها در سایه خشک شده، خاک توسط هاون چینی کوبیده شد و کلوخه‌های آن خرد شدند. سپس با الک دو میلی‌متری سرند شده و برای انجام آزمایش‌های خاک آماده شدند(افتخار، ۱۳۸۳).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

۳-۳-۱- تعیین بافت خاک

برای تعیین بافت خاک از روش هیدرومتری استفاده شد. برای این منظور ۵۰ گرم خاک نرم داخل بشر ریخته و تا نصف آب مقطر و سپس ۱۰ سی سی هگزامتافسفات سدیم افزوده و به مدت ۵ دقیقه به هم زده شد و این کار به مدت ده دقیقه ادامه داشت. مخلوط خاک و آب را داخل استوانه مندرج به حجم یک لیتر رسانده شد. پس از هم‌زدن دوباره هیدرومتر را داخل استوانه مندرج گذاشته و قرائت اول بعد از ۴۰ ثانیه پس از هم زدن یادداشت شد که نشان دهنده رس و سیلت است. قرائت دوم پس از دو ساعت از هم زدن است که مقدار رس را نشان می‌دهد. با تعیین میزان درصد رس، سیلت و شن با کمک مثلث بافت خاک تعیین می‌شود.

۳-۳-۲- اندازه‌گیری pH،EC و درصد مواد آلی خاک

پس از تهیه گل اشباع، برای تعیین pH خاک از دستگاه pH متر استفاده شد. برای تعیینEC خاک از دستگاه هدایت الکتریکی و برای اندازه‌گیری ماده آلی خاک از روش والکی و پلاک استفاده شد.

۳-۳-۳- اندازه‌گیری فسفر خاک

برای اندازه‌گیری میزان فسفر خاک از روش السون (۱۹۹۴) که مبنای عصاره گیری در این روش بارگیری محلول ۵/۰ نرمال بی کربنات سدیم با۵/۸pH= است استفاده شد.

۳-۳-۴- اندازه‌گیری میزان پتاسیم خاک

پتاسیم (K) از روش عصاره گیری با استات آمونیوم اندازه‌گیری شد. عصاره‌های بدست آمده طی سه مرحله را با استات آمونیوم به حجم ۱۰۰ میلیلیتر رسانده و سپس محلول توسط دستگاه فلیم فتومتر قرائت گردید.
جدول۳-۱- مشخصات خاک محل انجام تحقیق

مشخصات خاک مناطق
درون بلوک‌ها درون تیمارها
هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر) ۹۴/۰ ۸۸/۰
اسیدیته (pH) ۱۲/۸ ۱۱/۸
ماده آلی (درصد) ۷۵/۱ ۴۳/۱
ازت کل (درصد) ۱۰/۰