بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدری شکلاثر فاصله کاشت و سطوح مختلف اسید سالیسیلیک …

۲۷c

۱۲d

۳۲c

۱۵*۱۵

۹۶/۰ab

۷۷/۰a

۳۲b

۳۴ab

۱۴c

۳۷bc

۱۵*۲۰

۹۱/۰b

۷۸/۰a

۳۴ab

۳۲b

۱۸b

۴۰b

۲۰*۲۰

۰۱/۱a

۸۰/۰a

۳۷a

۳۵a

۲۶a

۵۵a

۲۰*۲۵

میانگینهایی که در هر ستون دارای حرف مشترک هستند، فاقد اختلاف معنیداری براساس آزمون دانکن در سطح ۵ درصدمیباشند.

۴-۱-۱-وزن تر و خشک بوته

بر اساس جدول تجزیه واریانس (جدول ۴-۱) اثر ساده سالیسیلیک اسید و فاصله کشت بر وزن تر و خشک بوته از لحاظ آماری در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده اسید سالیسیلیک (جدول ۴-۲) نشان داد که تیمار سالیسیلیک اسید به طور معنیداری سبب افزایش وزن تر و خشک گیاه مرزه بختیاری شده است. هر سه غلظت اسید سالیسیلیک به کار رفته نسبت به شاهد به طور معنیداری سبب افزایش این صفات شدند ولیکن بیشترین افزایش در غلظت یک میلیمولار به دست آمد. همچنین نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده فاصله کشت (جدول ۴-۳) حاکی از تأثیر مثبت آن بر وزن تر و خشک بوته بود به طوری که با کاهش تراکم در واحد سطح و افزایش فاصله گیاهان این صفات به طور معنیداری افزایش یافت. بیشترین وزن تر و وزن خشک در تراکم ۲۵*۲۰ سانتی متر و کمترین آن در تیمار شاهد (۱۵*۱۵ سانتیمتر) به دست آمد. همچنین اثر متقابل اسید سالیسیلیک و فاصله کشت از لحاظ آماری بر وزن خشک بوته در سطح یک درصد معنیدار شد. تیمار اسید سالیسیلیک در تمام سطوح فاصله کشت سبب افزایش معنیدار وزن خشک بوته گردید. بیشترین میزان این صفت در ترکیب تیماری غلظت یک میلیمولار اسید سالیسیلیک و فاصله کشت ۲۵*۲۰ سانتیمتر و کمترین آن در ترکیب تیماری صفر میلیمولار اسید سالیسیلیک (شاهد) و فاصله کشت ۱۵*۲۰ سانتیمتر به دست آمد (شکل ۴-۱).
شکل ۴-۱- اثر اسید سالیسیلیک و فاصله کشت بر وزن خشک گیاه مرزه بختیاری