بررسی رابطه بین عواطف منفی , فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی …

با توجه به جدول ۷ ضریب همبستگی پیرسون برابر با ۵۳۴/۰r = – و ۰۰۰/۰ P =می باشد. لذا با ضریب اطمینان ۹۹% می توان گفت که فرض صفر رد شده و در نتیجه رابطه منفی معناداری بین دو متغیر عواطف منفی با رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. به عبارتی افزایش عواطف از طرف کارمندان همراه با کاهش احساس رفتار شهروندی سازمانی از طرف آنها خواهد شد. با توجه به میزان همبستگی دو متغیر فوق ضریب تعیین برابر با ۲۹ درصد ( (R= ۲۹می باشد. یعنی در پژوهش حاضر ۲۹ درصد از واریانس رفتار شهروندی سازمانی بوسیله متغیر مستقل عواطف منفی تبیین می شود.
نمودار زیر خط پراکنش مربوط به دو متغیر را نشان می دهد.
 
نمودار ۷: خط پراکنش مربوط به عواطف منفی با رفتار شهروندی سازمانی
۴ـ۴ـ۳ فرضیه ۳: بین فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه آماری متناظر:
بین دو متغیر (فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی) ارتباط معنی داری وجود ندارد.
بین دو متغیر (فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی) ارتباط معنی داری وجود دارد.
جدول شماره ۸ همبستگی بین متغیرهای فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی

متغیر رفتار شهروندی سازمانی
فرسودگی شغلی ضریب همبستگی پیرسون **۶۷۴/۰-
مقدارP ۰۰۰/۰
تعداد ۲۲۹

با توجه به جدول ۸ ضریب همبستگی پیرسون برابر با ۶۷۴/۰r = – و ۰۰۰/۰ P =می باشد. لذا با ضریب اطمینان ۹۹% می توان گفت که فرض صفر رد شده و در نتیجه رابطه منفی معناداری بین دو متغیر فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. به عبارتی افزایش فرسودگی شغلی از طرف کارمندان همراه با کاهش رفتار شهروندی سازمانی از طرف آنها خواهد شد. با توجه به میزان همبستگی دو متغیر فوق ضریب تعیین برابر با ۴۵ درصد ( (R= ۴۵ می باشد. یعنی در پژوهش حاضر ۴۵ درصد از واریانس رفتار شهروندی سازمانی بوسیله متغیر مستقل فرسودگی شغلی تبیین می شود.
نمودار زیر خط پراکنش مربوط به دو متغیر را نشان می دهد.
 
نمودار ۷: خط پراکنش مربوط به فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی
۴ـ۴ـ۴ فرضیه ۴: بین عواطف مثبت با فرسودگی شغلی ارتباط معناداری وجود دارد.