بررسی رابطه بین عواطف منفی , فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی …

۴۳

۱۰۸

۸۰٫۹۱

۱۲٫۳

* حداقل و حداکثر نمره ممکن ۱۰۰-۰
۴ـ۲ـ۳٫ سوالات پژوهشی:
سوال پژوهشی: میزان احساس عواطف مثبت و منفی، رفتار شهروندی سازمانی و فرسودگی شغلی کارمندان در نمونه پژوهشی حاضر در چه حدی است؟
اولین هدف مطالعه حاضر اندازه گیری میزان متغیرهای مورد پژوهش در افراد مورد مطالعه بود. متغیرهای مورد پژوهش با طیف پاسخ گویه ها از یک (کاملا مخالفم) تا پنج (کاملا موافقم) درجه بندی شده است. نمرات متغیرها در این پژوهش از ۱۰۰-۰ در نوسان بود. علاوه بر این میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای فوق نیز محاسبه شدند. پاسخ ها، احساس نسبتا” قوی رفتار شهروندی (۵/۲ انحراف استاندارد بالاتر از میانگین نمونه) را در فعالیتهای شغلی نشان می دهد. بر این اساس کارمندان خود را دارای رفتار شهروندی سازمانی بالایی می دانند.
اندازه گیری سطح عواطف مثبت و منفی کارمندان دومین هدف پژوهش حاضر بود. پرسشنامه ۲۰ سوالی عواطف با مقیاس نوع لیکرت از ۱ (به هیچ وجه) تا ۵ (بسیار زیاد) با طیف نمرات ممکن از ۱۰۰-۰ برای اندازه گیری عواطف بکار گرفته شد. نمرات عواطف مثبت در این پژوهش از ۱۰۰-۲۲ در نوسان بود، با میانگین نمرات ۶۲ (۱۸ SD = ). یعنی نتایج فوق نشان می دهد که عواطف مثبت کارمندان طبق نظر خودشان بالاتر از میانگین می باشد.
طبق اطلاعات بدست آمده از جدول فوق در مورد متغیرهای عواطف منفی و فرسودگی شغلی نیز یافته ها حاکی از پایین بودن این متغیرها در کارمندان مورد پژوهش می باشد.
۴ـ۳ تحلیل های استنباطی
در این قسمت با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به آزمون فرضیات پژوهشی پرداخته شده است. ابتدا قبل از اجرای آزمون همبستگی، آزمون ناپارامتری کولموگروف- اسمیرنف ( Z Kolmogorov – Smirnov ) برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها اجرا شد. نتایج این آزمون حاکی از نرمال بودن داده ها در هر چهار متغیر مورد مطالعه بود.
 
نمودار ۵: هیستوگرام مربوط به متغیر عواطف مثبت:
 
نمودار ۶: هیستوگرام مربوط به متغیر عواطف منف
۴ـ۴ . بررسی و تحلیل آزمونهای همبستگی پیرسون
۴ـ۴ـ۱ فرضیه ۱: بین عواطف منفی با فرسودگی شغلی ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه آماری متناظر:
بین دو متغیر (عواطف منفی با فرسودگی شغلی) ارتباط معنی داری وجود ندارد.
بین دو متغیر (عواطف منفی با فرسودگی شغلی) ارتباط معنی داری وجود دارد.
جدول شماره ۶ همبستگی بین متغیرهای عواطف منفی با فرسودگی شغلی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

متغیر فرسودگی شغلی
عواطف منفی ضریب همبستگی پیرسون **۶۱۴/۰