بررسی رابطه بین عواطف منفی , فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان …

۳ـ۷ـ۲مقیاس فرسودگی شغلی
پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاج رایج ترین ابزار اندازه گیری فرسودگی شغلی می باشد و از ۲۲ قسمت جداگانه تشکیل شده و هر سه جنبه فرسودگی شغلی را در بر میگیرد. ۹قسمت مربوط به خستگی هیجانی ( به پاسخ دهندها اجازه می دهد احساسات مربوط به ضعف بیش از اندازه و خستگی عاطفی در برابر مدد جویان و محیط کار را بیان نماید) پنج قسمت مربوط به مسخ شخصیت (به پاسخ دهندهگان اجازه می دهد که نگرش های خود را به شکل بی علاقگی و بی تفاوتی نسبت به مدد جویان بیان نمایند) هشت قسمت مربوط به احساس کفایت شخصی ( به پاسخ دهنده ها اجازه می دهد که میزان احساس شایستگی و رسیدن به موفقیت در ارتباط با دیگران خود را بیان نمایند) می باشد. رتبه بندی فراوانی این احساسات از صفر (هرگز) تا شش( هر روز) می باشد.ماسلاج و جکسون پایایی درونی را برای هریک از خورده تست ها محاسبه کردند که پایایی درونی پرسشنامه با ضریب الفای کرونباخ ۷۱/. تا ۹۰/. و ضریب باز ازمایی ان ۶۰/.تا ۸۶/. گزارش شده است و پایایی درونی برای هریک از خرده تست ها به شرح زیر است برای خستگی عاطفی۹۰r= مسخ شخصیت ۷۹r=./وموفقیت فردی۷۱ r=./می باشد. نجفی پایایی این آزمون را از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر ۸۶/. بدست آورد.
۳ـ۷ـ۳ مقیاس رفتار شهروندی سازمانی
پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی از ارگان، با ۲۲ سوال که با دقت هر پنج بعد رفتار شهروندی سازمانی رامورد سنجش قرار داده و برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی در تحقیقات و پایان نامه های متعددی مورد استفاده قرار گرفته است،در این پژوهش برای رتبه بندی دادها از مقیاس ۵ عاملی لیکرت که گزینه اول کاملاً مخالفم تا گزینه پنجم که کاملاً موافقم می باشد، استفاده شده است. همچنین از روش سازگاری درونی اجزا(آلفای کرونباخ) برای بررسی پایایی استفاده باشد،شده است. اگر ضریب آلفا، بیشتر از (./۷۰ ) باشد آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است. علی رغم استاندارد بودن پرسشنامهها، به منظور اطمینان مجدد از پایایی پرسشنامهها، تعداد ۳۰ پرسشنامه در بین کارکنان بصورت تصادفی توزیع شد و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت که پایایی مربوط به رفتار شهروندی سازمانی برابر( ./۸۹)
۳ـ۸ خلاصه طیف مورد استفاده در پرسشنامه پژوهشی حاضر
طیف مورد استفاده در سه پرسشنامه بر اساس طیف شش وپنج گزینه ای لیکریت می باشد که در جدول ۳-۸ و ۳-۹ نشان داده شده است.
جدول۳-۸:مقیاس درجه بندی سوال های پرسشنامه فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

گزینه انتخابی همیشه اغلب گاه گاهی کم تقریبا یا هرگز هرگز
امتیاز ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

جدول ۳-۹: مقیاس درجه بندی سوال های پرسشنامنه عواطف مثبت ومنفی

گزینه انتخابی بسیار زیاد زیاد متوسط کمی به هیچ وجه
۱ ۲ ۳ ۴ ۵

۳ـ۹روش تجزیه و تحلیل داده ها
دراین پژوهش ، با استفاده از نرم افزار spss برای آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی (آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند گانه همزمان، گام به گام و سلسله مراتبی) استفاده شده است.
۳ـ۱۰ خلاصه فصل
دراین فصل به روش پژوهش و پس از آن به جامعه آماری مورد پژوهش که کلیه کارکنان رسمی و غیر رسمی دانشگاه رازی هستند، اشاره شد که در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ مشغول انجام وظیفه بودن که از بین انان ۲۲۱نفر به عنوان نمونه اماری پژوهش وبه روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه عواطف مثبت و منفی،فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری ودر سطح استنباطی نیز با استفاده از نرم افزار spss و استفاده از آزمون های همبستگی و رگرسیون انجام شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴ـ۱مقدمه
در این فصل داده های جمع آوری شده از اجرای پرسشنامه ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. با توجه به اینکه بسیاری از کارمندان به سوالات دموگرافیک پاسخ نداده بودند، این متغیرها از تحلیل حذف شدند. برای آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی (آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند گانه همزمان، گام به گام و سلسله مراتبی) استفاده شده است.
۴ـ۲ توصیف آماری داده ها
۴ـ۲ـ۱ یافته های توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق (جدول شماره ۱).