پژوهش – بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری معلمان و مدیران …

۰۰۰/۰

۰۷۶/۰

۳۹۲/۲

۰۱۸/۰

۷۲۳/۵

۰۱۸/۰

۱۹۳/۰

۰۳۴/۲

در جدول ۴-۱۶ ضریب رگرسیون و ثابت نیز آمده‌اند. با توجه به p-مقدار محاسبه شده در جدول برای ضریب رگرسیون و ضریب ثابت، که کمتر از سطح معنی‌داری ۰۵/۰ است، لذا در این سطح معنی‌داری هر دو ضریب معنی‌دار هستند و معادله رگرسیون به صورت زیر است:
 
که در آن  متغیر خلاقیت و نوآوری و  متغیر سلامت سازمانی در بعد ملاحظه‌گری می باشد.
۴-۵-۴- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر خلاقیت و نوآوری و متغیر سلامت سازمانی در بعد پشتیبانی
۴-۵-۴-۱- بررسی نرمال بودن
در نمودار ۴-۲۳ روندی مشاهده نمی‌شود، بنابراین فرض نرمال بودن مدل پذیرفته می‌شود.
 
نمودار ۴- ۲۳: نمودار PP برای بررسی نرمال بودن جامعه
۴-۵-۴-۲- بررسی ثابت بودن واریانس
در نمودار ۴-۲۴ ، الگویی در نقاط مربوط به داده‌ها مشاهده نمی‌شود پس پیش‌فرض ثابت بودن واریانس پذیرفته می‌شود.
 
نمودار ۴- ۲۴ : نمودار باقیمانده‌های استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش‌بینی‌شده برای بررسی ثابت بودن واریانس
۴-۵-۴-۳- ضرایب رگرسیون برای متغیر خلاقیت و نوآوری و متغیر سلامت سازمانی در بعد پشتیبانی
جدول ۴-۱۷ ضرایب رگرسیون و همچنین آماره‌های مربوط به معتبر بودن رگرسیون را نشان می‌دهد.
مقدار آماره دوربین-واتسون در جدول ۴-۱۷ ، برابر با ۰۹۷/۲ بدست آمده است که این مقدار به ۲ نزدیک است پس پیش‌فرض استقلال مشاهدات برقرار است. و همچنین ضریب تعیین مدل برابر با ۳۰۰/۰ است.
همچنین در جدول مقدار آماره‌ی F ، ۵۸۹/۱۴ و P-مقدار مربوط به آن ۰۰۰/۰ بدست آمده است، بر اساس سطح معنی‌داری به دست آمده در جدول که مقدار آن از ۰۵/۰ کمتر شده، بیانگر اینست که رابطه خطی بین متغیر خلاقیت و نوآوری و متغیر سلامت سازمانی در بعد پشتیبانی وجود دارد و رگرسیون معنی‌دار است.
فرضیه‌های Hو Hبرای انجام این آزمون بصورت زیر می‌باشند:
H:ضریب رگرسیون در مدل برابر صفر است(رگرسیون معنی‌دار نیست) .
H: ضریب رگرسیون در مدل برابر صفر نیست(رگرسیون معنی‌دار است) .
جدول ۴-۱۷ : نتایج حاصل از رگرسیون

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدل ضریب ثابت