بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری معلمان و مدیران مدارس متوسطه دخترانه ناحیه …

۰۵۱/۲

در جدول ۴-۱۴ ضریب رگرسیون و ثابت نیز آمده‌اند. با توجه به p-مقدار محاسبه شده در جدول برای ضریب رگرسیون و ضریب ثابت، که کمتر از سطح معنی‌داری ۰۵/۰ است، لذا در این سطح معنی‌داری هر دو ضریب معنی‌دار هستند و معادله رگرسیون به صورت زیر است:
 
که در آن  متغیر خلاقیت و نوآوری و  متغیر سلامت سازمانی می باشد.
۴-۵-۲-ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر خلاقیت و نوآوری و متغیر سلامت سازمانی در بعد ساختدهی
۴-۵-۲-۱- بررسی نرمال بودن
در نمودار ۴-۱۹ روندی مشاهده نمی‌شود، بنابراین فرض نرمال بودن مدل پذیرفته می‌شود.
 
نمودار ۴- ۱۹: نمودار PP برای بررسی نرمال بودن جامعه
۴-۵-۲-۲- بررسی ثابت بودن واریانس
در نمودار ۴-۲۰ ، الگویی در نقاط مربوط به داده‌ها مشاهده نمی‌شود پس پیش‌فرض ثابت بودن واریانس پذیرفته می‌شود.
نمودار ۴- ۲۰: نمودار باقیمانده‌های استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش‌بینی‌شده برای بررسی ثابت بودن واریانس
۴-۵-۲-۳- ضرایب رگرسیون برای متغیر خلاقیت و نوآوری و متغیر سلامت سازمانی در بعد ساختدهی
جدول ۴-۱۵ ضرایب رگرسیون و همچنین آماره‌های مربوط به معتبر بودن رگرسیون را نشان می‌دهد.
مقدار آماره دوربین-واتسون در جدول ۴-۱۵ ، برابر با ۹۴۲/۱ بدست آمده است که این مقدار به ۲ نزدیک است پس پیش‌فرض استقلال مشاهدات برقرار است. و همچنین ضریب تعیین مدل برابر با ۱۷۶/۰ است.
همچنین در جدول مقدار آماره‌ی F ، ۷۲۰/۴ و P-مقدار مربوط به آن ۰۳۱/۰ بدست آمده است، بر اساس سطح معنی‌داری به دست آمده در جدول که مقدار آن از ۰۵/۰ کمتر شده، بیانگر اینست که رابطه خطی بین متغیر خلاقیت و نوآوری و متغیر سلامت سازمانی در بعد ساختدهی وجود دارد و رگرسیون معنی‌دار است.
فرضیه‌های Hو Hبرای انجام این آزمون بصورت زیر می‌باشند:
H:ضریب رگرسیون در مدل برابر صفر است(رگرسیون معنی‌دار نیست) .
H: ضریب رگرسیون در مدل برابر صفر نیست(رگرسیون معنی‌دار است) .
جدول ۴-۱۵ : نتایج حاصل از رگرسیون

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مدل ضریب ثابت ضریب رگرسیون آماره سطح ضریب تعیین آماره
۱