علمی : بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری معلمان و مدیران …

ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر سلامت سازمانی در بعد یگانگی نهادی ‏ و متغیر‎ ‎خلاقیت و نوآوری در جدول ۴- ۱۳ آمده است، ‏با توجه به اینکه ‏p‏-مقدار ‏ بدست‌آمده مربوط به آزمون‎ ‎در جدول ۴- ۱۳ ، از ۰۵/۰ کمتر است، پس ‏نتیجه می‌گیریم که بین دو متغیر سلامت سازمانی در بعد یگانگی نهادی و متغیر‎ ‎خلاقیت و نوآوری رابطه خطی وجود دارد، که ‏مقدار همبستگی‎ ‎بین دو متغیر نیز در جدول آمده است.‏
فرضیه‌های Hو Hبرای انجام این آزمون بصورت زیر می‌باشند:
H: همبستگی بین دو متغیر سلامت سازمانی در بعد یگانگی نهادی و متغیر خلاقیت و نوآوری وجود ندارد.
H: همبستگی بین دو متغیر سلامت سازمانی در بعد یگانگی نهادی و متغیر خلاقیت و نوآوری وجود دارد.
جدول ۴ ۱۲: ضریب همبستگی پیرسون

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

متغیرها خلاقیت و نوآوری
ضریب همبستگی p-مقدار
سلامت سازمانی دربعد یگانگی نهادی ۲۸۹/۰ ۰۰۰/۰

همچنین در نمودار ۴- ۱۵، (نمودار پراکنش بین دو متغیر سلامت سازمانی در بعد یگانگی نهادی و متغیر خلاقیت و نوآوری) نیز بصورت شهودی رابطه بین دو متغیر قابل ملاحظه است، که با افزایش متغیر سلامت سازمانی در بعد یگانگی نهادی ، متغیر خلاقیت و نوآوری نیز افزایش پیدا می‌کند.
نمودار ۴- ۱۵: نمودار پراکنش بین دو متغیر سلامت سازمانی یگانگی نهادی و متغیر خلاقیت و نوآوری
۴-۴-۲-۷- بررسی فرضیه‌ فرعی هفتم پژوهش (بررسی رابطه بین سلامت سازمانی در بعد نفوذ مدیر با خلاقیت ونوآوری)
ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر سلامت سازمانی در بعد نفوذ مدیر ‏و متغیر‎ ‎خلاقیت و نوآوری در جدول ۴- ۱۴ آمده است، ‏با توجه به اینکه ‏p‏-مقدار ‏ بدست‌آمده مربوط به آزمون‎ ‎در جدول ۴- ۱۴، از ۰۵/۰ کمتر است، پس ‏نتیجه می‌گیریم که بین دو متغیر سلامت سازمانی در بعد نفوذ مدیر و متغیر‎ ‎خلاقیت و نوآوری رابطه خطی وجود دارد، که ‏مقدار همبستگی‎ ‎بین دو متغیر نیز در جدول آمده است.‏
فرضیه‌های Hو Hبرای انجام این آزمون بصورت زیر می‌باشند:
H: همبستگی بین دو متغیر سلامت سازمانی در بعد نفوذ مدیر و متغیر خلاقیت و نوآوری وجود ندارد.
H: همبستگی بین دو متغیر سلامت سازمانی در بعد نفوذ مدیر و متغیر خلاقیت و نوآوری وجود دارد.
جدول ۴ ۱۳: ضریب همبستگی پیرسون

متغیرها خلاقیت و نوآوری