بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری معلمان و مدیران …

۳-۷- شیوه های جمع آوری اطلاعات:
برای گردآوری داده های مورد نیاز این تحقیق از دو پرسشنامه بسته پاسخ که قبلاً به آن اشاره شد استفاده گردید. جهت انجام این کار پس از اخذ مجوز از بخش حراست سازمان آموزش و پرورش ناحیه ۲ شهرکرمان به مدارس متوسطه و دخترانه ناحیه ۲ مراجعه کرده و پرسشنامه ها توسط مدیران و معلمان تکمیل شد.
جهت گردآوری داده ها تلاش شد که تا حد امکان بیشتر پرسشنامه ها در حضور محقق و با توضیحات لازم تکمیل و سپس جمع آوری شوند.
۳-۸- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
بدون شک یکی از مهمترین مراحل انجام تحقیق تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده است. زیرا به کارگیری روش های صحیح آماری امکان ارائه نتایج صحیح را میسر می سازد (دلاور، ۱۳۸۳)
تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته و به منظور تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است.
الف) آمار توصیفی
جهت تحلیل داده ها در سطح توصیفی از روش های زیر استفاده شده است:
استفاده از جدول توزیع فراوانی
استفاده از نمودارها
استفاده از شاخص های مرکزی مانند میانگین
استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس و انحراف معیار
ب) آمار استنباطی
جهت تکمیل داده ها در سطح استنباطی از روش های زیر استفاده شده است:
ضریب همبستگی پیرسون
آزمون همبستگی اسپیرمن
رگرسیون
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱- مقدمه
برای اجرای یک طرح پژوهشی به روش علمی، محقق با استفاده از ابزارهای مناسب، اطلاعات و شواهد کافی برای اندازهگیری و ارزیابی فراهم میآورد و با استفاده از روشهای معین، دادههای گردآوری شده را تلخیص، تنظیم و طبقه بندی میکند و به صورت جداول و نمودارهای آماری نمایش میدهد. به بیان دیگر، اطلاعات جمعآوری شده به منظور استنتاج صحیح آماری و توجیه و تفسیر دقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
با توجه به اینکه صرف حدس وگمان، ایجاد یقین نمیکند لذا بایستی با استفاده از روشهای آماری و استدلال قیاسی به طریقی صحیح حدس و گمان بخردانه را تأیید و یا تکذیب نمود. در فصل سوم روشهای جمعآوری دادهها و نحوه پردازش آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیهها فراهم گردید. در این فصل به تجزیه و تحلیل حاصل از اطلاعات پرداخته میشود و اثر پنج متغیر مستقل موردنظر بر متغیر وابسته تشریح میگردد.
داده ها با استفاده از دو پرسشنامه سلامت سازمانی مشتمل بر ۴۴ سوال (۹ سوال مربوط به تاکید علمی و ۱۰ سوال مربوط به روحیه و ۵ سوال مربوط به حمایت منابع و ۵ سوال مربوط به ساختدهی و ۶ سوال مربوط به ملاحظه گری و ۵ سوال مربوط به نفوذ مدیر و ۴ سوال مربوط به یگانگی نهادی) که در بین مدیران دبیرستان های دخترانه ناحیه ۲ شهرستان کرمان در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ توزیع و جمع آوری شد، و پرسشنامه خلاقیت و نوآوری مشتمل بر ۵۰ سوال می باشد و در بین معلمان دبیرستان های دخترانه ناحیه ۲ شهرستان کرمان در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ توزیع و جمع آوری شد.
در تجزیه و تحلیل داده‌ها، ابتدا با استفاده از جدول‌های فراوانی[۵۵] و نمودارهای میله‌ای[۵۶]، توصیفی از ویژگی‌های فردی ( سن، سابقه خدمت، میزان تحصیلات، و وضعیت تاهل) مدیران و معلمان ارائه شده است. و سپس با استفاده از آلفای کرونباخ[۵۷] میزان پایایی[۵۸] برای اثبات اعتبار پرسشنامه اندازه گیری شده است. و همچنین از ضریب همبستگی پیرسون[۵۹] برای تعیین رابطه بین متغیرهای پژوهش(برای پذیرش و یا رد فرضیه‌های تحقیق) استفاده شده است و در انتها برای ارائه دادن یک رابطه خطی بین متغیرهای مورد بررسی از رگرسیون خطی[۶۰] استفاده شده است.
۴-۲- ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری
در این بخش به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری پرداخته می شود. در ابتدا مشخصات عمومی پاسخگویان و در ادامه نظر پاسخگویان در ارتباط با هر یک از ابعاد و جوانب بررسی خواهد شد.
۴-۲-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن
بر اساس یافته‌های جدول (۴-۱) ملاحظه می‌گردد که از مجموع ۲۲ مدیر پاسخگو، بیشترین تعداد پاسخگویان با فراوانی ۱۳ نفر (۱/۵۹ درصد) ۴۰ سال و بیشتر از ۴۰ سال، ۳ نفر پاسخگویان (۶/۱۳ درصد) ۳۰ سال تا ۳۴ سال، ۶ نفر پاسخگویان (۳/۲۷ درصد) دارای ۳۵ سال تا ۳۹ سال سن هستند و همچنین نمودار میله‌ای درصد فراوانیها نیز در نمودار ۴-۱ آمده است.
بر اساس یافته‌های جدول (۴-۱) ملاحظه می‌گردد که از مجموع ۱۵۰ معلم پاسخگو، بیشترین تعداد پاسخگویان با فراوانی ۸۲ نفر (۶/۵۴ درصد) ۴۰ سال و بیشتر از ۴۰ سال، ۱۵ نفر پاسخگویان (۰/۱۰ درصد) زیر ۳۰ سال، ۱۳ نفر پاسخگویان (۷/۸ درصد) ۳۰ سال تا ۳۴ سال و ۴۰ نفر پاسخگویان (۷/۲۶ درصد) دارای ۳۵ سال تا ۳۹ سال سن هستند و همچنین نمودار میله‌ای درصد فراوانیها نیز در نمودار ۴-۲ آمده است.
جدول۴-۱ : فراوانی و درصد آزمودنیها بر حسب سن

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.