دسترسي به منابع مقالات : بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری معلمان و مدیران مدارس …

۳-۲- جامعه آماری:
جامعه آماری به مجموعه ای از اشیاء، اشخاص، مکان ها و رویدادها و اموری اطلاق می شود که دارای حداقل یک صنعت مشترک باشند. (سرمد و همکاران، ۱۳۸۸)
در این پژوهش هر دو پرسشنامه سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری توسط مدیران و معلمان تکمیل شده اند. لذا جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران و۱۵۰ نفر معلمان مدارس متوسطه دخترانه ناحیه ۲ شهر کرمان می باشد که تعداد آن ها براساس آمار سازمان آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ شامل ۲۲ مدیر و ۵۱۳ معلم می باشد.
۳-۳- حجم نمونه:
نمونه گروه کوچکتری از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب می شود (بست، ترجمه شریفی و طالقانی،۱۳۸۱)
اگر جامعه مورد نظر کوچک و حجم و تعداد افراد آن کم باشد، می توان آن را به طور کامل مطالعه نمود. (حافظ نیا، ۱۳۸۲، به نقل از لشکری، ۱۳۸۷)
در این پژوهش نیز به دلیل کوچک بودن جامعه آماری مدیران و قابل دسترسی بودن آنها همچنین به منظور تجزیه و تحلیل و تعمیم نتایج به جوامع بزرگتر، از روش نمونه گیری تمام شماری استفاده می شود. اما در مورد جامعه آماری معلمان، با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران که در ذیل آمده حجم نمونه معلمان جهت گردآوری داده های مورد نیاز ۱۵۰ نفر بدست آمد.
n=نمونه آماری
N= تعداد جامعه آماری
Z2= 1.962 صدک نود و پنج توزیع نرمال استاندارد
d2= خطای نسبی برآورد.
=۱۵۰
۳-۴- روش نمونه گیری:
گردآوری داده های مورد نیاز در پژوهش هایی که با روش همبستگی انجام می شود به دو طریق امکان پذیر است.
الف- شمارش کامل افراد جامعه
ب- نمونه گیری و انتخاب نمونه معرف از جامعه
همان طور که گفته شد در این پژوهش به دلیل کوچک بودن جامعه آماری مدیران از روش نمونه گیری تمام شماری استفاده شده است.
نمونه بررسی شده از جامعه آماری معلمان نیز از روش نمونه گیری تصادفی تعیین گردید.
۳-۵- ابزارهای جمع آوری داده ها:
ابزارهای به کار گرفته شده در این پژوهش، دو پرسشنامه می باشد که هر دو از نوع پرسشنامه های بسته پاسخ می باشد.
پرسشنامه ای که برای گردآوری داده های مربوط به متغیر پیش بین این پژوهش به کار رفته پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI) می باشد که شامل ۴۴ سوال بوده و در مقیاس چهار درجه ای لیکرت شامل «همیشه، غالبا، گاهی و به ندرت» تنظیم شده و ابعاد مختلف سلامت سازمانی را از نظر پارسونر شامل: یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، رعایت، ساختدهی، حمایت منابع، روحیه و تأکید علمی می سنجد که شماره مربوط به هر کدام از این ابعاد در جدول ۳-۱ که در زیر آمده ذکر شده است.
جدول ۳-۱ تفکیک سوالات پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ردیف مولفه شماره سوالات
۱ یگانگی نهادی سوالات ۷-۱
۲