فايل – بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری معلمان و مدیران مدارس …

مردان نسبت به زنان نمره بیشتری کسب کردند.

خلیفا و همکاران

۱۹۹۶

۵

دیدگاه مدیران درباره عوامل
خلاقیت در سازمان های آموزشی آمریکا

بین مدرک تحصیلی مدیران و خلاقیت آنها رابطه وجود دارد.

فورد

۱۹۹۸

۶

بررسی نقش انگیزش بیرونی
و درونی بر خلاقیت

انگیزش درونی نقش مثبتی بر خلاقیت میگزارد.

ریان و دسی

۲۰۰۰

۷

مدیریت برای چالشی جدید

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

رهبری مهمترین عامل برای پرورش خلاقیت وپیشرفت محیط میباشد.

لارسون

۲۰۰۱

۲-۱۳- چارچوب نظری تحقیق:
در این پژوهش متغیرهای اصلی شامل سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری مدیران و معلمان میباشد.پارسونز برای مفهوم سازی و اندازه گیری سلامت سازمانی یک مدرسه طرح یگانه ای ارائه نموده است ،که سطح فنی ،اداری و نهادی آن هماهنگ بوده ونیازهای بیانی وابزاری را برآورده میسازد،با نیروهای خارجی به طور موفقییت آمیزی برخورد کرده و نیروی آنها را درجهت هدف اصلی سازمان هدایت میکند.
سطح فنی محصول سازمان را تولید میکند. در مدارس، کارکرد تکنیکی عبارتست از فراگرد آموزش و یادگیری که معلمان مستقیماَ در این رابطه مسئولیت دارند. این سطح شامل بعد روحیه و تأکید علمی میباشد که روحیه به احساس اطمینان،اعتماد، همدردی و دوستی که در بین معلمان وجود دارد اشاره میکند و تأکید علمی به تأکید مدرسه برای یادگیری دانش آموزان اشاره میکند.
سطح اداری میانجی تلاش های داخلی سیستم بوده ،آنها را کنترل میکند. مدیران ،کارمندان اصلی در مدارس هستند. آنها باید راهی پیدا کنند که وفاداری و اعتماد معلم را توسعه داده وی را برای تلاش برانگیخته ودر امور مدرسه هماهنگی ایجاد کنند. این سطح شامل چهار بعد نفوذ مدیر، رعایت ،ساختدهی و حمایت منابع میباشد. نفوذ مدیر به توانایی مدیر در تأثیر کردن به عمل مافوق ها اشاره میکند. رعایت نشان دهنده رفتاری از مدیر است که دوستانه ،حمایتی، باز و همکارانه است.
ساختدهی به رفتاری از مدیر اشاره دارد که وظیفه مدار و موفقیت مدار است . حمایت منابع به مؤسسه ای اشاره میکند که دارای مواد و وسایل آموزشی لازم بوده و وسایل اضافی دیگر به راحتی قابل حصول است.
سطح نهادی سازمان را با محیط پیوند میدهد. داشتن مشروعیت و حمایت اجتماعی برای مدارس اهمییت دارد . این سطح تنها شامل یک بعد یگانکی نهادی است.
یگانگی نهادی مدرسه ای را توضیح میدهد که دارای یگانگی در برنامه آموزشی خود میباشد