بررسی امکان اصلاح نشاسته با کمک میدانهای الکتریکی پالسیتحلیل ارتباط میان فرآیند چرخه …

۱-۳-۱- فرضیه اصلی
میان فرآیند چرخه دانش و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان ارتباط معناداری وجود دارد.
۱-۳-۲- فرضیه‌های فرعی
ارتباط معناداری میان جذب دانش و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان وجود دارد.
ارتباط معناداری میان ذخیره دانش و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان وجود دارد.
ارتباط معناداری میان اشتراک دانش و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان وجود دارد.
ارتباط معناداری میان بکارگیری دانش و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان وجود دارد.
۱-۴- سوالات تحقیق
۱-۴-۱- سوال اصلی
چه ارتباطی میان عناصر فرآیند چرخه دانش (جذب، ذخیره،اشتراک و بکارگیری) و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان وجود دارد؟
۱-۴-۲- سوالات فرعی
چه ارتباطی میان جذب دانش و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان وجود دارد؟
چه ارتباطی میان ذخیره دانش و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان وجود دارد؟
چه ارتباطی میان اشتراک دانش و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان وجود دارد؟
چه ارتباطی میان بکارگیری دانش و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان وجود دارد؟
آیا فرآیند چرخه دانش در سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان به طور کامل جریان می‌یابد؟
آیا کارکنان تمامی سطوح در فرآیند چرخه دانش سازمان قرار می‌گیرند و از دانش بهره می‌برند؟
۱-۵- متغیرهای موجود در تحقیق
متغیرهای موجود در این تحقیق شامل دو دسته متغیرهای مستقل و وابسته می‌باشند. چهار متغیر مستقل در این تحقیق جذب، ذخیره، اشتراک و بکارگیری دانش می‌باشند. همچنین متغیر وابسته این تحقیق مسیر شغلی است.
۱-۶- اهداف تحقیق
۱-۶-۱- هدف اصلی
تبیین وجوه کمیت و کیفیت ارتباط میان مراحل چهارگانه چرخه دانش و مسیر شغلی درسازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان
۱-۶-۲- اهداف فرعی
تبیین کمیت و کیفیت ارتباط میان جذب دانش و مسیر شغلی در سازمان صنعت، معدن و تجارت
تبیین کمیت و کیفیت ارتباط میان ذخیره دانش و مسیر شغلی در سازمان صنعت، معدن و تجارت
تبیین کمیت و کیفیت ارتباط میان اشتراک دانش و مسیر شغلی در سازمان صنعت، معدن و تجارت
تبیین کمیت و کیفیت ارتباط میان بکارگیری دانش و مسیر شغلی در سازمان صنعت، معدن و تجارت
ارائه مدلی به منظور بهبود کیفیت مسیر شغلی از طریق بکارگیری چرخه دانش
هدف نهایی این پژوهش، کمک به پیاده شدن مدیریت دانش (چرخه دانش) در سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان و دانش محور شدن این نهاد می‌باشد.
۱-۷- کاربردهای تحقیق
تحقیق حاضر با ارائه راهکارهای عملی به منظور بهبود الگوی مسیر شغلی پرسنل سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان از طریق جذب کارای دانش (جذب سریع و کم هزینه دانش)، ذخیره کارای دانش (ذخیره سریع و کم هزینه دانش)، اشتراک کارای دانش (اشتراک سریع و کم هزینه دانش) و بکارگیری کارای دانش (بکارگیری سریع و کم هزینه دانش) می‌باشد.
۱-۸- روش تحقیق
تحقیق حاضر بر حسب نوع هدف، کاربردی می‌باشد چون به یک معضل و یک مشکل در دنیای واقعی پاسخ می‌دهد و نیازی مشخص را بر طرف می‌گرداند.همچنین این تحقیق بر اساس میزان کنترل شرایط تحقیق (میزان دخالت متغیرها) توصیفی می‌باشد.
روش انجام این تحقیق پیمایشی می‌باشد به این دلیل که فرضیه‌های محقق از طریق توزیع پرسشنامه مورد آزمون قرار می گیرد.
۱-۹- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
یکی از گامهای اساسی در هر پژوهشی گردآوری اطلاعات می‌باشد. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق سعی شده است تا در تهیه و تدوین پیشینه تحقیق از طریق مراجعه به کتابخانه و بررسی اسناد و مدارک استفاده شود. همچنین برای جمع آوری داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از پرسشنامه استفاده گردیده است.
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

این مطلب را هم بخوانید :  مقاله علمی با منبع : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند ...

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است