بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی کارکنان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت- قسمت ۷- قسمت 2

۱۵=n

 

 

۴۳T

 

 

—-

 

 

۲۱T

 

 

R گروه گواه

 

 

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر به «بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی کارکنان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت» پرداخته شده است و طرح تحقیق حاضر در حیطه تحقیقات آزمایشی جای می­گیرد.
۳-۲- جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر را اکثریت کارکنان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تشکیل می­دهند. با توجه به اینکه دسترسی به تمامی اعضاء جامعه مقدور بود، و می­توان فهرستی از اعضا را در اختیار داشت بنابراین جامعه تحقیق در حیطه جوامع محدود جای می­گیرد.
۳-۳- نمونه و روش نمونه‏گیری
از آنجائی که تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری از حساسیت فزاینده­ای برخوردار است و باید تعداد حجم نمونه را متناسب با طرح پژوهش و جامعه آماری انتخاب نمود. بنابراین ، با توجه به اینکه طرح تحقیق حاضر در حیطه تحقیقات آزمایشی جای داشته و نیمه­آزمایشی می­باشد و در تحقیق آزمایشی نیز حجم نمونه ۳۰ نفر برای هر گروه کافی است، از این­رو ، در تحقیق حاضر نیز با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی، تعداد ۱۲۰ نفر (۶۰ نفر کنترل و ۶۰ نفر آزمایش) انتخاب شدند.
۳-۴- ابزار اندازه­ گیری
ابزار اندازه ­گیری پرسشنامه استرس شغلی کامکاری و همکاران (۱۳۸۱) می­باشد. این پرسشنامه توسط کامکاری و همکاران (۱۳۸۱) در شرکت بازرگانی توسعه (صنایع ملی پتروشیمی ایران)، ساختارسازی، رواسازی و اعتباریابی شده است. بنابراین ، بر اساس شاخص‌های تحلیل شغلی و نظرات کارکنان پتروشیمی فشارآورها و استرس­های شغلی در سه خرده مقیاس محیطی، سازمانی و شغلی شاخص‌سازی گردیده است.
این پرسشنامه در چهار مرحله متوالی مورد ساختارسازی قرار گرفته است و از صدوبیست گویه، تعداد سی و هشت گویه به عنوان گویه‌های نهایی مورد گزینش قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب که پس از بررسی‌های دقیق، گویه‌های فرم نهایی استخراج شده و ابزار اندازه‌گیری فشارآورهای شغلی تدوین گردید.
در مرحله اول : از تمامی منابع داخل و خارج از کشور استفاده به عمل آمده و بر اساس پرسشنامه‌های موجود در زمینه فشارآورهای شغلی (بخصوص پرسشنامه فشارآور استایمنز)، مرحله ساختارسازی با تأکید بر سه خرده مقیاس فشارآورهای سازمانی، فیزیکی و شغلی انجام گرفت. در هر خرده مقیاس تعداد چهل گویه استخراج گردید تا از این طریق بتوان روایی سازه و محتوایی ابزار اندازه‌گیری را ارتقاء داد.
در مرحله دوم : بر اساس مصاحبه‌های نیمه‌ساختار که توسط پرسشگران آموزش دیده انجام گرفت، تعداد سی نفر از جامعه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و به بررسی فشارآورهای و استرس­های شغلی این افراد (بعنوان نیروی شاغل در بازرگانی توسعه) پرداخته شد. پس از تحلیل‌های آماری مشخص گردید که فشارآورهای شغلی، سازمانی و فیزیکی در شرکت بازرگانی توسعه فراتر از ابزار اندازه‌گیری نمی‌باشد و پرسشنامه حاصله دارای روایی همزمان است.
در مرحله سوم : بر اساس جلسات کارشناسی و برپایی میزاندیشه، تلاش‌های فزاینده‌ای صورت گرفته تا روایی ابزار اندازه‌گیری مورد تأیید قرار گیرد و مجدداً بتوان به حساسیت ابزار اندازه‌گیری و روایی درونی آن دست یافت. از این رو، تعداد بیست نفر از متخصصین زبده بازرگانی توسعه و تعداد پنج نفر از همکاران علمی ـ اجرایی، به بررسی فشارآورهای شغلی پرداخته و مشخص گردید که تمامی شاخص‌های مطرح شده در پرسشنامه لحاظ گردیده و پرسشنامه دارای روایی محتوای، روایی ظاهری و روایی سازه می‌باشد.
در مرحله چهارم : فرم مقدماتی آزمون طراحی گردیده و بر روی سی نفر اجرا گردید. از طریق این فرایند نه تنها فرایند آموزشی برای پرسشگران صورت گرفته بلکه داده‌های تجربی در زمینه ویژگی‌های روان‌سنجی، ابزار اندازه‌گیری بدست آمده و مشخص گردید که پرسشنامه فشارآورهای شغلی کامکاری و همکاران (۱۳۸۱) دارای روایی و اعتبار مقبولی است.با توجه به مفروضات مقیاس لیکرت در دامنه یک تا چهار بر اساس شدت، بگونه‌ای عینی نمره‌گذاری می‌‌شود. این آزمون را می‌توان به صورت گروهی اجرا کرد. در نهایت ضرایب اعتبار بدست آمده در اجرای نهایی با تأکید بر روش دو نیمه کردن در جدول زیر مطرح شده است:

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*