ایماگوتراپی چیست؟

ایماگوتراپی

در سال‌های اخیر احساس امنیت، آرامش و روابط صمیمانه میان زن و مرد به سستی گراینده و کانوان خانواده دستخوش فرایندهای ناخوشایندی شده است. همچنین رضایت زناشویی تاثیر بسزایی بر خانواده و سلامت روانی و جسمانی اعضای آن می گذارد(حسین پور، شهرویی و عبادی، 1388) و عدم ارضاء نیازهای عاطفی سبب بروز اخلالات، عدم سازگاری در زندگی و عدم موفقیت می گردد(نوایی نژاد، 1387) یونگ (1971) معتقد است که فرزندان بطور ناخودآگاه به جهتی سوق داده می شوند که هدف آن، جبران کردن چیزهایی است که در زندگی والدین آن‌ها تحقق نیافته است.

 

تاریخچه

درمان مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی به بنیان گذاری‌هارویل هندریکس وارد عرصه زوج درمانی شده است. به عقیده هندریکس ما در بزرگسالی جذب کسانی می شویم که فکر می کنیم آنچه در کودکی نداشته ایم را به ما خواهند داد «جور شدن ایماگویی» (حسینی، 1390).

حسینی(1390) در زمینه خاستگاه درمان مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی، بیان می دارد که این درمان از مدل‌های روان پویشی فردی برخاسته، اما به گونه ای که این پویایی‌ها در بافته‌های ارتباطی نگریسته شوند بعدها این درمان با تاثیرپذیری از نظریه سیستم‌ها و درمان‌های گروهی اصلاح شده گسترش یافت. وی همچنین اشاره دارد به اینکه اکثر افراد مبانی نظری این دیدگاه را تحلیلی، به ویژه یونگ، می‌دانند و مداخلات آن را به روانشناسی گشتالت و سایکودراما نسبت می دهند و اینکه درمان مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی آمیزه ای از نظریه‌های دیروز و امروز است. بروان[1] (1999، به نقل از اعتمادی، 1385) نیز پیش زمینه این دیدگاه را نظریه روان تحلیلی فروید و همکارانش، یونگ، نظریه دلبستگی و روابط شیء، نظریه بین فردیو نظریه یادگیری اجتماعی قلمداد می کند.

لاوسون[2] (2008) معتقد است نظریه تصویرسازی یک دیدگاه رابطه ای برای فهم پویایی‌ها[3] و تعاملات[4] دو نفره[5] زوج فراهم می کند، به علاوه یک فرایند مکالمه برای ارتباط عمیق که برای بهبود روابط زوج‌ها ضروری است را نیز فراهم می کند. دو امر در کارهای هندریکس برجسته است؛ اولا فرایند گفتگوی ساده که به سرعت به کار عمیق در دوران کودکی منجر می شود. ثانیا بازگشایی متناسب گره‌های روابط در موضوعات مختلف (لوگمن، 2009).

 

 

تعریف

واژه ایماگو، لغتی لاتین و به معنای تصویر است (حسینی، 1390). در فرهنگ لغت وبستر، «ایماگو» چنین معنا شده است: «نماینده یک شخص یا یک چیز»، «کپی»، «همانندی»، «تصویر ذهنی». این لغت نخستین بار در روانشناسی توسط فروید به کار رفت. یونگ نیز در آثار خود از این واژه استفاده کرده است. معنای مورد نظر او از این کلمه «نماینده درونی از جنس مخالف» بود (هندریکس، 1382).

به گفته اسلیپ (1994؛ به نقل از حسینی، 1390)، ایماگو یعنی تصویر روانی موجود در ذهن که از جمع آوری پیام‌های مثبت و منفی نهفته شده در تجارب کودکی ایجاد می شود. این تصویر حاصل و نتیجه درونی کردن تمامی اشخاصی است که به نحوی مراقبت و مواظبت از کودک را به عهده داشته اند. فرافکن کردن این تصویر منجر به تولید احساسات عشق رمانتیک می گردد. هندریکس (1996) معتقد است که این پیام‌ها از والدین، همشیرها، خاله‌ها و عموها، همسالانه و معلمان دریافت می شود و در ناهشیار ذخیره می گردد.

درمان مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی یک نظریه و شیوه درمانی در مورد همسریابی، ازدواج و فرایند شکل گیری تعارض‌های زناشویی است(هندریکس و‌هانت، 1999). لاکوت و هندریکس (1998) عنوان نمودن ایماگو یک مدل ارتباطی زوج درمانی است که مداخلات عاطفی و شناختی را جهت تسهیل درک و تغییر درونی دو نفر بکار می گیرد، همچنین پیتر و بایلی (1998) در تحقیق خود نشان دادند نمرات رضایت زناشویی پس از مداخله ایماگوتراپی افزایش داشته است.

این درمان، تسلط ناهشیار بزرگسالان در روابط شان را مورد تمرکز قرار می دهد و به تاثیر ناهشیار بر جذب شدن‌های اولیه همسر، روابط احساسی، مقوله قدرت و کشمکش‌های میان فردی می پردازد(حسینی، 1391).

زایلینسکی[6] (1999) درمان مبتنی بر تصویر سازی ارتباطی را نوعی از درمان می داند که از ترکیب دیدگاه‌های درمانی بالینی و مکاتب نظری به عنوان یک مداخله موثر در روابط آسیب دیده و متعهد توسعه پیدا کرد. این دیدگاه روی فرض انتخاب همسر، فقدان عشق رمانتیک[7]،کشمکش قدرت[8] و سیر تکاملی هشیار[9]، دوستی احساسی[10] پایه ریزی شده است. مارتین و بایلاوسکی (2011) در نتیجه تحقیق خود عنوان نمودند مداخله ایماگوتراپی باعث رشد و افزایش فهم از خود و همسر، فهم از دوران کودکی،اعتماد بنفس و رشد گفتگوی بین همسران می گردد.

 

[1] – Brown

[2] – Lawson, W. A.

[3] – dynamics

[4] – interaction

[5] – dyad

[6] – Zielinski, J.J.

[7] – loss of romantic love

[8] – power struggle

[9] – conscious evolution

[10] – passionate friendship