ایستگاه های مترو و شبیه سازی


Widget not in any sidebars

شکل (2-21) تاریخچه زمانی شتاب زلزله السنترو با 3/0 PGA=
2-6-3-5- محاسبات
در این تحقیق، محاسبات شامل دو فاز است. اولین فاز محاسبه، تحلیل پلاستیک تونل مترو پس از اتمام ساخت است که در آن سازه ایجاد می شود سپس باید سازه و کلاستر خاک درون سازه مترو غیر فعال شود. دومین فاز محاسبه، تحلیل دینامیکی است که در آن زلزله بصورت فایل ورودی شتاب ایجاد شده توسط زلزله مربوطه (Acceleogram) شبیه سازی می شود. البته به منظور اثرات زلزله، جابجایی ها به صفر برگردانده شده و در واقع مدل کالیبره می شود و از فایل داده ها، فایل SMC مربوط به زلزله مورد نظر انتخاب شده است. تعداد گام های اضافی به 250 و ضرایب میرایی رایلی نیز به صورت 01/0 تنظیم شده است.
2-6-3-6- بررسی تأثیر فاصله تونلهای دوقلو مترو در تحلیل جابجاییها و نیروی داخلی سیستم نگهداری تونل با اعمال زلزله ال سنترو
در این قسمت فاصله خارجی تونل ها در دو حالت 70/6 و 20/4 متری و تأثیر آن بر روی جابجائی ها و نیروهای وارد بر سیستم نگهداری تونل مورد بررسی قرار گرفته است.
2-6-3-6-1- جابجائی ها
جابجائی های کلی تونل به همراه جابجائی های قائم مدل مربوط به فاصله تونل ها در دو حالت 70/6 و 20/4 متر و با اعمال زلزله ال سنترو در حالت ارتفاع 9 متری سطح آب زیرزمینی در اشکال (2-22)، (2-23)، (2-24)، (2-25) نشان داده شده است. نتایج نشان می دهند که مقدار جابجائی ها با کاهش فاصله تونل ها، افزایش پیدا میکند. در نتیجه فاصله 70/6 متری مناسب تر است.
شکل (2-22) جابجائی های کلی تونل مترو مر بوط به فاصله 70/6 متری تونل های دوقلو مترو پس از اعمال زلزله السنترو
شکل (2-23) جابجائی های قائم مدل مربوط به فاصله 70/6 متری تونل های دوقلو مترو پس از اعمال بار زلزله السنترو
شکل (2-24) جابجائی های کلی تونل در اثر کاهش فاصله تونل های دوقلو مترو به 20/4 متر پس از اعمال زلزله السنترو
شکل (2-25) جابجائی های قائم مدل در اثر کاهش فاصله تونلهای دوقلو مترو به 20/4 متر پس از اعمال زلزله السنترو
2-6-3-6-2- نیرو های وارد بر سیستم نگهداری
نیرو های محوری، برشی و لنگر خمشی وارد بر سیستم نگهداری تونل مترو مربوط به فاصله 70/6 متری تونل ها با اعمال زلزله ال سنترو و در ارتفاع 9 متری سطح آب زیرزمینی در شکل (2-26) نشان داده شده است. مشاهده می شود که مقدار نیروهای داخلی سیستم نگهداری تونل مترو با اعمال بار دینامیکی زلزله ال سنترو و کاهش فاصله تونل های دوقلو، افزایش پیدا می کند، جدول (2-11). و در فضای بین تونل ها تمرکز تنش بیشتری بوجود میآید (همانند ایستگاه های مترو). بنابراین ضریب اطمینان کمتر خواهد بود.
شکل (2-26)، (الف) نیروی محوری، (ب) نیروی برشی، (ج) لنگر خمشی وارد بر سیستم نگهداری تونل مربوط به فاصله 70/6 متری تونل های دو قلو مترو پس اعمال با زلزله ال سنترو
2-6-3-7- بررسی سطح آب زیرزمینی در تحلیل جابجایی ها ونیروهای داخلی سیستم نگهداری تونل مترو با اعمال زلزله ال سنترو
با توجه به این نکته که تونل مترو تبریز در یک محیط آبرفتی شهری قرار گرفته است و تغییرات سطح آب زیرزمینی هم انتظار میرود، تأثیر این موضوع بر تغییر شکل ها، نشست ها و همچنین مقدار نیروهای وارد بر سیستم نگهداری تونل مورد بررسی قرار گرفته است. در این قسمت سطح آب زیرزمینی در دو حالت 9 و 18 متری ارتفاع از سطح زمین بررسی شده است.
2-6-3-7- جابجائی ها و نیروها
جابجائی کلی تونل به همراه جابجائی های قائم مدل مربوط به کاهش آب زیرزمینی به 18 متر ارتفاع از سطح زمین و با اعمال زلزله ال سنترو در حالت فاصله 70/6 متری تونل ها در شکل (2-27) و (2-28) نشان داده شده است. در جدول (2-11) مقادیر جابجائی ها و نیروها در دو حالت 9 و 18 متری آمده است. مشاهده میشود که مقدار جابجائی افقی اندکی افزایش ولی مقادیر جابجائی قائم و کلی تونل مترو کاهش پیدا میکند و مقدار نیرو های داخلی وارد بر سیستم نگهداری تونل مترو با اعمال زلزله ال سنترو و کاهش آب زیرزمینی، افزایش پیدا می کند.

شکل (2-27) جابجائی های کل تونل در اثر کاهش سطح آب زیرزمینی به 18 متر ارتفاع از سطح زمین و با اعمال زلزله ال سنترو
شکل (2-28) جابجائی های قائم تونل در اثر کاهش سطح آب زیرزمینی به 18 متر ارتفاع از سطح زمین و با اعمال زلزله ال سنترو
2-6-3-8- نتیجهگیری
مقایسه ای از مقادیر جابجائی ها و نیروهای سیستم نگهداری تونل در حالت های مختلف در جدول (2-11) نشان داده شده است که با توجه به این مقایسه می توان به نتایج زیر رسید.
جدول (2-11) مقایسه مقادیر نیرو ها و جابجائی های سیستم نگهداری تونل در حالت های مختلف
لنگر خمشی KNm/m