اهداف مدیریت آموزشی و ارزیابی 360 درجه

دانلود پایان نامه

2ـ3ـ4 کاربردهای ارزشیابی عملکرد 37
2ـ3ـ5 عوامل مؤثر برارزشیای عملکرد 39
2ـ4 مدیریت 40
2ـ4ـ1 تعریف مدیریت 40
2ـ4ـ2 فراگرد مدیریت 41
2ـ4ـ3 مدیریت آموزشی 41
2ـ4ـ4 ضرورت مدیریت آموزشی 42
2ـ4ـ5 اهداف مدیریت آموزشی 44
2ـ4ـ6 مهارت‌های سه‌گانه مدیریت 45
2ـ4ـ7 کارکردهای مدیریت آموزشی 46
2ـ4ـ8 ویژگی‌های مدیر آموزشی 52
2ـ5 ارزشیابی 360 درجه 53
2ـ5ـ1 ویژگی های ارزشیابی(بازخور) مؤثر 53
2ـ5ـ2 مفهوم ارزشیابی 360 درجه 55
2ـ5ـ 3 تاریخچه تکامل سیستم ارزشیابی 360درجه 56
2ـ5ـ4 ارکان ارزیابی 360 درجه 57
2ـ5ـ5 فرایند ارزشیابی 360 درجه 64
2ـ5ـ6 ابزار جمع آوری اطلاعات 65
2ـ5ـ7 مقایسه سیستم ارزشیابی سنتی با سیستم ارزشیابی 360درجه 67
2ـ5ـ8 مقایسه رهیافت سنتی ارزیابی و ارزشیابی 360 درجه 68
2ـ5ـ9 جایگزین ارزشیابی 360 درجه به جای ارزیابی های عملکرد 69
2ـ5ـ10 مدل های ارزشیابی 360 درجه 70
2ـ5ـ11 علت نیاز به ارزشیابی 360 درجه 73
2ـ5ـ12 کاربردهای ارزشیابی 360 درجه 73
2ـ5ـ13 منافع ارزشیابی 360 درجه 75
2ـ5ـ14 اهمیت سیستم ارزشیابی 360 درجه 77
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان با موضوع اعاده حیثیت از مجرم و ندامت و پشیمانی