استفاده از ارزشیابی و موانع و مشکلات

دانلود پایان نامه

6. موانع پیشرفت را از بین می برد.
7. نیازهای پیشرفت و توسعه در سازمان را ارزیابی می کند.


8. از بروز تبعیض و تعصب جلوگیری می کند.
9. خط و خطوط عملکردها را مشخص می کند.
10. مراحل اجرایی ساده ای دارد(جونز و برلی، 1379 :22).
به اعتقاد آگوینس، مزایای ارزشیابی 360 درجه به شرح زیر است:
1. کاهش امکان خطا
2. افزایش آکاهی از انتظارات
3. افزایش تعهد نسبت به بهبود
4. بهبود ادراک از عملکرد خود
5. بهبود عملکرد
6. کاهش موضوعات غیر قابل بحث
7. کمک به کارکنان برای کنترل مسیر شغلی شان(آگوینس، 2007 :58).
2ـ5ـ16 معایب استفاده از ارزشیابی 360 درجه
برخی صاحب نظران، برای ارزشیابی 360 درجه معایبی شمرده اند، نظر یکی از آنها به شرح زیر است:
ـ افراد تمایلی به ارائه ی بازخور 360 درجه ندارند.
ـ افراد به هنگام دریافت یاددادن بازخور، دچار استرس می شوند.
ـ پس از بازخور، معمولاً اقدامی برای بهبود انجام نمی شود.
ـ از دیوان سالاری بیش از حد استفاده می شود(آرامسترانگ، 2006 :136).
2ـ5ـ17 موانع و مشکلات مرتبط با ارزشیابی 360 درجه
نظرات مختلفی درباره ی موانع اجرای ارزشیابی 360 درجه مطرح شده است که به برخی از آنها اشاره می شود:
یکی از بزرگ ترین مشکلات فرا روی پیاده سازی سیستم ارزشیابی 360 درجه را ترس کارکنان می دانند. این مسئله در سازمان هایی که دارای ساختار دیوان سالاری و سلسله مراتبی هستند، نمایان تر است(لندی و همکاران، 1990 :230).
واقعیت غیرقابل انکار این است که در سیستم ارزشیابی چندجانبه، بازخورد همیشه مثبت نیست، بلکه ممکن است منفی نیز باشد. بعضی از مدیران زمانی که بازخورد منفی دریافت می کنند، در برابر این سیستم حالت تدافعی به خود می گیرند و انگیزه ی آنان در به کارگیری این سیستم در سازمان از بین می رود و تبعات منفی این طرز تفکر، سازمان را نیز متأثر می کند(کاپلان، 1993 :314ـ299).
یکی دیگر از مشکلات سیستم ارزشیابی 360 درجه، عدم حمایت مدیران ارشد از این سیستم است. طبق نظر روجرز و متکاف، بدون حمایت و پشتیبانی مدیران، سیستم ارزشیابی 360 درجه، توفیق چندانی به دست نمی آورد (زنتیس، 2007 :41).
با توجه به افزایش و کاهش درجات ارزشیابی، ما چند نوع ارزشیابی داریم، که به تازگی به وجود آمده اند. اکنون به مقایسه های این ارزشیابی به طور مختصر می پردازیم:
2ـ6 بررسی تطبیقی بازخورهای 180درجه، 360درجه، 540درجه و 720 درجه