استفاده از ارزشیابی و از دیدگاه مدیران

دانلود پایان نامه

2ـ5ـ15 مزایای ارزشیابی 360 درجه 77


2ـ5ـ16 معایب استفاده از ارزشیابی 360 درجه 79
2ـ5ـ17 موانع و مشکلات مرتبط با ارزشیابی 360 درجه 80
2ـ6 بررسی تطبیقی بازخورهای 180درجه، 360درجه، 540درجه و 720 درجه 81
2ـ6ـ1 بازخورهای 180 درجه 81
2ـ6ـ2 بازخور (ارزشیابی 360 درجه) 82
2ـ6ـ3 نسل های بعدی بازخور(ارزشیابی)360درجه 83
2ـ6ـ4 بازخور(ارزشیابی 540 درجه) 83
2ـ6ـ5 بازخور(ارزشیابی) 720 درجه 85
2ـ7 پیشینه ی تحقیق 87
2ـ7ـ1پیشینه ی داخلی 87
2ـ7ـ2 پیشینه ی خارجی 92
فصل سوم روش شناسی تحقیق(متدلوژی) 98
مقدمه 99
3ـ1 جامعه آماری 100
3ـ2 نمونه تحقیق 100
3ـ3 ابزارهای تحقیق 100
3ـ4 تعیین روایی و پایایی پرسشنامه 100
3ـ5 روش انجام تحقیق 101
3ـ6 شیوه تحلیل داده ها 101
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 103
مقدمه 104
4ـ1) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 چگونه است؟ 109
4-1-1) از دیدگاه مدیران مافوق عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 چگونه است؟ 110
4-1-2) از دیدگاه مدیران (خودارزیابی) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 چگونه است؟ 111
4-1-3) از دیدگاه همکاران عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 چگونه است؟ 112
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درباره مجمع جهانی اقتصاد و حزب عدالت و توسعه