از دیدگاه مدیران و عملکرد مدیران

دانلود پایان نامه

52/4
65/0
06/0
**88/21
88
000/0
4
در تصمیم گیری از مشورت و نظرات افراد دیگر استفاده می‌کند.
90
58/4
68/0
07/0
**99/21
89
000/0
5
توانایی تفکر و عمل به شیوه‌ای بدیع دارد و از ایده‌های جدید در تصمیم گیری استقبال می‌کند.
90
55/4
56/0
05/0
**20/26
89
000/0
عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی)
88
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق با موضوع استحقاق و روایات