از دیدگاه مدیران و خلاقیت و نوآوری

دانلود پایان نامه

عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران مافوق
82
00/4
75/0
08/0
**14/12
81
000/0
P≤05/0* P≤01/0**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره4ـ11، در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران مافوق، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (14/12=t) در سطح معناداری 01/0≥P به لحاظ آماری معنادار بوده (000/0=sig). نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه مدیران مافوق، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه در حد عالی می‌باشد. از سوی دیگر نتایج نشان دهنده آن است که از دیدگاه مدیران مافوق، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه در مؤلفه‌های «از نتایج مورد انتظار و اهداف واقعی، تعریف روشنی دارد.» (47/9=t ؛ 000/0=sig)، «کارهایی را که باید انجام شود، برنامه ریزی و زمان بندی می‌کند.» (66/10=t ؛ 000/0=sig)، «مدیریت زمان در اجرای امور دارد.» (54/9=t ؛ 000/0=sig)، «درباره‌ی اقدامات اصلاحی مورد لزوم، بحث و گفتگو می‌کند.» (90/8=t ؛ 000/0=sig)، «زمینه مناسب را برای بروز خلاقیت و نوآوری فراهم می‌کند.» (52/10=t ؛ 000/0=sig) و «اهداف و چشم انداز بزرگی دارد و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی می‌کند.» (78/10=t ؛ 000/0=sig) در حد عالی ارزیابی شده است.
4ـ2-2) از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره 2-1-4 پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی)، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) در جدول شماره4ـ12 ارائه گردیده است.
جدول شماره 4ـ12 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی)
ردیف
مؤلفه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف استاندارد
T
df
Sig
1
از نتایج مورد انتظار و اهداف واقعی، تعریف روشنی دارد.
90
65/4