از دیدگاه مدیران و خلاقیت و نوآوری

دانلود پایان نامه

P≤05/0* P≤01/0**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره4ـ15، در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (39/43=t) در سطح معناداری 01/0≥P به لحاظ آماری معنادار بوده (000/0=sig). نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه در حد عالی می‌باشد. از سوی دیگر نتایج نشان دهنده آن است که از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه در مؤلفه‌های «از نتایج مورد انتظار و اهداف واقعی، تعریف روشنی دارد.» (91/36=t ؛ 000/0=sig)، «کارهایی را که باید انجام شود، برنامه ریزی و زمان بندی می‌کند.» (55/38=t ؛ 000/0=sig)، «مدیریت زمان در اجرای امور دارد.» (27/36=t ؛ 000/0=sig)، «درباره‌ی اقدامات اصلاحی مورد لزوم، بحث و گفتگو می‌کند.» (79/34=t ؛ 000/0=sig)، «زمینه مناسب را برای بروز خلاقیت و نوآوری فراهم می‌کند.» (07/30=t ؛ 000/0=sig) و «اهداف و چشم انداز بزرگی دارد و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی می‌کند.» (28/30=t ؛ 000/0=sig) در حد عالی ارزیابی شده است.
4-3) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره 2-4 پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه، پس از تدوین و اجرای میدانی ابزار پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) به تفکیک دیدگاه چهار گروه 1) مدیران مافوق، 2) مدیران (خود ارزیابی)، 3) همکاران و 4) زیردستان و همچنین در مجموع دیدگاه چهار گروه مذکور، طی جداول شماره 4ـ16 تا 4ـ20 ارائه گردیده است.
4-3-1) از دیدگاه مدیران مافوق عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره 4ـ3ـ1، پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران مافوق، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) در جدول شماره4ـ16 ارائه گردیده است.
جدول شماره4ـ16 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران مافوق
ردیف
مؤلفه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف استاندارد
T
df
Sig
1
توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تصمیم گیری در اجرای امور را دارد.
88
02/4
84/0
08/0
**36/11
87
000/0
2