از دیدگاه مدیران و خلاقیت و نوآوری

دانلود پایان نامه

205
000/0
P≤05/0* P≤01/0**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره 4ـ14، در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه زیردستان، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (44/28=t) در سطح معناداری 01/0≥P به لحاظ آماری معنادار بوده (000/0=sig). نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه زیردستان، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه در حد عالی می‌باشد. از سوی دیگر نتایج نشان دهنده آن است که از دیدگاه زیردستان، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه در مؤلفه‌های «از نتایج مورد انتظار و اهداف واقعی، تعریف روشنی دارد.» (02/26=t ؛ 000/0=sig)، «کارهایی را که باید انجام شود، برنامه ریزی و زمان بندی می‌کند.» (91/25=t ؛ 000/0=sig)، «مدیریت زمان در اجرای امور دارد.» (64/24=t ؛ 000/0=sig)، «درباره‌ی اقدامات اصلاحی مورد لزوم، بحث و گفتگو می‌کند.» (52/23=t ؛ 000/0=sig)، «زمینه مناسب را برای بروز خلاقیت و نوآوری فراهم می‌کند.» (36/19=t ؛ 000/0=sig) و «اهداف و چشم انداز بزرگی دارد و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی می‌کند.» (76/19=t ؛ 000/0=sig) در حد عالی ارزیابی شده است.
4-2-5) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره 5-1-4 پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) در جدول شماره 4ـ15 ارائه گردیده است.
جدول شماره 4ـ15 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان
ردیف
مؤلفه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف استاندارد
T
df
Sig
1
از نتایج مورد انتظار و اهداف واقعی، تعریف روشنی دارد.
476
33/4
78/0
03/0
**91/36
475
000/0
2