از دیدگاه مدیران و خلاقیت و نوآوری

دانلود پایان نامه

59/4
38/0


04/0
**87/38
85
000/0
P≤05/0* P≤01/0**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره 4ـ12 در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی)، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (87/38=t) در سطح معناداری 01/0≥P به لحاظ آماری معنادار بوده (000/0=sig). نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی)، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه در حد عالی می‌باشد. از سوی دیگر نتایج نشان دهنده آن است که از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی)، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه در مؤلفه‌های «از نتایج مورد انتظار و اهداف واقعی، تعریف روشنی دارد.» (84/27=t ؛ 000/0=sig)، «کارهایی را که باید انجام شود، برنامه ریزی و زمان بندی می‌کند.» (06/26=t ؛ 000/0=sig)، «مدیریت زمان در اجرای امور دارد.» (55/27=t ؛ 000/0=sig)، «درباره‌ی اقدامات اصلاحی مورد لزوم، بحث و گفتگو می‌کند.» (00/36=t ؛ 000/0=sig)، «زمینه مناسب را برای بروز خلاقیت و نوآوری فراهم می‌کند.» (59/22=t ؛ 000/0=sig) و «اهداف و چشم انداز بزرگی دارد و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی می‌کند.» (91/17=t ؛ 000/0=sig) در حد عالی ارزیابی شده است.
4-2-3) از دیدگاه همکاران عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره 4ـ2ـ3، پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه همکاران، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) در جدول شماره4ـ13 ارائه گردیده است.
جدول شماره 4ـ13 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه همکاران
ردیف
مؤلفه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف استاندارد
T
df
Sig
1
از نتایج مورد انتظار و اهداف واقعی، تعریف روشنی دارد.
87
35/4
76/0
08/0