از دیدگاه مدیران و خلاقیت و نوآوری

دانلود پایان نامه

75/4
45/0


04/0
**00/36
88
000/0
5
زمینه مناسب را برای بروز خلاقیت و نوآوری فراهم می‌کند.
89
49/4
62/0
06/0
**59/22
88
000/0
6
اهداف و چشم انداز بزرگی دارد و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی می‌کند.
88
36/4
71/0
07/0
**91/17
87
000/0
عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی)
86
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق با موضوع استانداردهای حسابداری و حقوق صاحبان سهام