از دیدگاه مدیران و ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

1
482
درصد
4/0
3/7
1/9
8/17
4/43
8/21
2/0
0/100
نمودار شماره 4ـ5: توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک سابقه خدمت
4ـ1) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 چگونه است؟
به منظور پاسخ به این سوال پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360، پس از تدوین و اجرای میدانی ابزار پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) به تفکیک دیدگاه چهار گروه 1) مدیران مافوق، 2) مدیران (خودارزیابی)، 3) همکاران و 4) زیردستان و همچنین در مجموع دیدگاه چهار گروه مذکور، طی جداول شماره 4ـ6 تا4ـ 10 ارائه گردیده است.
4-1-1) از دیدگاه مدیران مافوق عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 چگونه است؟
به منظور پاسخ به این سؤال، پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه مدیران مافوق، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) در جدول شماره4ـ6 ارائه گردیده است.
جدول شماره4ـ6 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه دیدگاه مدیران مافوق
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف استاندارد
T
df
Sig
عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه مدیران مافوق
63