از دیدگاه مدیران و ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

211
000/0
عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه زیردستان
207
25/4
73/0
05/0
**63/24
206
000/0
P≤05/0* P≤01/0**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره 4ـ19، در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه زیردستان، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (63/24=t) در سطح معناداری 01/0≥P به لحاظ آماری معنادار بوده (000/0=sig). نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه زیردستان، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه در حد عالی می‌باشد. از سوی دیگر نتایج نشان دهنده آن است که از دیدگاه زیردستان، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه در مؤلفه‌های «توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تصمیم گیری در اجرای امور را دارد.» (51/23=t ؛ 000/0=sig)، «با داشتن اطلاعات کافی، تصمیم گیری می‌کند.» (54/21=t ؛ 000/0=sig)، «تصمیم گیری به هنگام می‌کند (در مواقعی که لازم است).» (36/21=t ؛ 000/0=sig)، «در تصمیم گیری از مشورت و نظرات افراد دیگر استفاده می‌کند.» (07/17=t ؛ 000/0=sig) و «توانایی تفکر و عمل به شیوه‌ای بدیع دارد و از ایده‌های جدید در تصمیم گیری استقبال می‌کند.» (09/19=t ؛ 000/0=sig) در حد عالی ارزیابی شده است.
4-3-5) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره 5-2-4 پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) در جدول شماره4ـ20 ارائه گردیده است
جدول شماره 4ـ20 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان
ردیف
مؤلفه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف استاندارد
T
Df
Sig
1
توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تصمیم گیری در اجرای امور را دارد.