از دیدگاه مدیران و ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

52/4
41/0
04/0
**44/34
87
000/0
P≤05/0* P≤01/0**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره 4ـ17، در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی)، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (44/34=t) در سطح معناداری 01/0≥P به لحاظ آماری معنادار بوده (000/0=sig). نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی)، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه در حد عالی می‌باشد. از سوی دیگر نتایج نشان دهنده آن است که از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی)، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه در مؤلفه‌های «توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تصمیم گیری در اجرای امور را دارد.» (48/21=t ؛ 000/0=sig)، «با داشتن اطلاعات کافی، تصمیم گیری می‌کند.» (69/25=t ؛ 000/0=sig)، «تصمیم گیری به هنگام می‌کند (در مواقعی که لازم است).» (88/21=t ؛ 000/0=sig)، «در تصمیم گیری از مشورت و نظرات افراد دیگر استفاده می‌کند.» (99/21=t ؛ 000/0=sig) و «توانایی تفکر و عمل به شیوه‌ای بدیع دارد و از ایده‌های جدید در تصمیم گیری استقبال می‌کند.» (20/26=t ؛ 000/0=sig) در حد عالی ارزیابی شده است.
4-3-3) از دیدگاه همکاران عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره 4ـ3ـ3، پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه همکاران، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) در جدول شماره4ـ18 ارائه گردیده است.
جدول شماره 4ـ18 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه همکاران
ردیف
مؤلفه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف استاندارد
T
Df
Sig
1
توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تصمیم گیری در اجرای امور را دارد.
88
37/4
83/0
08/0