از دیدگاه مدیران و ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خودارزیابی)، همکاران و زیردستان
406


33/4
59/0
02/0
**43/45
405
000/0
P≤05/0* P≤01/0**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره4ـ10، در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خودارزیابی)، همکاران و زیردستان، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (43/45=t) در سطح معناداری 01/0≥P به لحاظ آماری معنادار بوده (000/0=sig). نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خودارزیابی)، همکاران و زیردستان، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 در حد عالی می‌باشد.
4ـ2) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره 4ـ2، پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه، پس از تدوین و اجرای میدانی ابزار پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) به تفکیک دیدگاه چهار گروه 1) مدیران مافوق، 2) مدیران (خود ارزیابی)، 3) همکاران و 4) زیردستان و همچنین در مجموع دیدگاه چهار گروه مذکور، طی جداول شماره 4ـ11 تا4ـ15 ارائه گردیده است.
4-2-1) از دیدگاه مدیران مافوق عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره 1-1-4 پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران مافوق، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) در جدول شماره4ـ11 ارائه گردیده است.
جدول شماره4ـ11 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران مافوق
ردیف
مؤلفه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف استاندارد
T
df
Sig
1
از نتایج مورد انتظار و اهداف واقعی، تعریف روشنی دارد.