از دیدگاه مدیران و ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف استاندارد
T
df
Sig
عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه زیردستان
182
31/4
64/0
04/0
**49/27
181
000/0
P≤05/0* P≤01/0**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره4ـ9، در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه زیردستان، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (49/27=t) در سطح معناداری 01/0≥P به لحاظ آماری معنادار بوده (000/0=sig). نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه زیردستان، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 در حد عالی می‌باشد.
4ـ1ـ 5) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خودارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره 5-8-4 پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خودارزیابی)، همکاران و زیردستان، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) در جدول شماره4ـ10 ارائه گردیده است.
جدول شماره4ـ10 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خودارزیابی)، همکاران و زیردستان
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف استاندارد
T
Df
Sig