از دیدگاه مدیران و ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

P≤05/0* P≤01/0**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره 4ـ7 در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه مدیران (خودارزیابی)، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (88/46=t) در سطح معناداری 01/0≥P به لحاظ آماری معنادار بوده (000/0=sig) نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه مدیران (خودارزیابی)، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 در حد عالی می‌باشد.


4-1-3) از دیدگاه همکاران عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره 4ـ1ـ3، پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه همکاران، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) در جدول شماره 4ـ8 ارائه گردیده است.
جدول شماره 4ـ8 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه دیدگاه همکاران
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف استاندارد
T
df
Sig
عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه همکاران
77
35/4
52/0
05/0
**64/22
76
000/0
P≤05/0* P≤01/0**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره4ـ8 در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه همکاران، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (64/22=t) در سطح معناداری 01/0≥P به لحاظ آماری معنادار بوده (000/0=sig) . نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه همکاران، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 در حد عالی می‌باشد.
4-1-4) از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره 4ـ1ـ4، پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه زیردستان، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) در جدول شماره4ـ9 ارائه گردیده است.
جدول شماره 4ـ9 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه دیدگاه زیردستان
تعداد