از دیدگاه مدیران و ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

06/4
67/0
08/0
**42/12
62
000/0
P≤05/0* P≤01/0**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره4ـ6 در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه مدیران مافوق، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (42/12=t) در سطح معناداری 01/0≥P به لحاظ آماری معنادار بوده (000/0=sig). نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه مدیران مافوق، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 در حد عالی می‌باشد.
4-1-2) از دیدگاه مدیران (خودارزیابی) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره 2-8-4 پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه مدیران (خودارزیابی)، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) در جدول شماره 4ـ7 ارائه گردیده است.
جدول شماره4ـ7 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه دیدگاه مدیران (خودارزیابی)
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف استاندارد
T
df
Sig
عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه مدیران (خودارزیابی)
84
57/4
30/0
03/0
**88/46
83
000/0