از دیدگاه مدیران و ارزشیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

5-6-5) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی 360 درجه چگونه است؟ 206
5ـ7) نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران بر اساس نتایج ارزشیابی 360 درجه کدامند؟ 206
5ـ7ـ1) از دیدگاه مدیران مافوق، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی 360 کدامند؟ 207
5-7-2) از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی)، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی 360 کدامند؟ 207
5-7-3) از دیدگاه همکاران، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی 360 کدامند؟ 208
5-7-4) از دیدگاه زیردستان، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی 360 کدامند؟ 208
5-7-5) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی 360 کدامند؟ 209
5-7ـ6) آیا بین دیدگاه مدیران ما فوق، مدیران، همکاران و زیر دستان نسبت به عملکرد مدیر تفاوت وجود دارد؟ 210
5ـ8 بحث و نتیجه گیری کلی 212
5ـ9 پیشنهادات 216
5ـ9ـ1 پیشنهاد های کاربردی 216
5ـ9ـ2 پیشنهادهای پژوهشی 216
5ـ10 محدودیت های تحقیق: 217
فهرست منابع 217
ضمائم
پیوست یک(پرسشنامه)…………………………………………………………………………………………………….224
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….226
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 دسته بندی الگوهای عمده ارزشیابی آموزشی(خنیفر، 1381) 23
جدول2ـ2 تفاوت دیدگاه سنتی و نو در ارزشیابی عملکرد 30
جدول2ـ3 مقایسه رهیافت سنتی ارزیابی و ارزشیابی 360 درجه 68
جدول شماره 4ـ1 : توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک گروه 104
جدول شماره4ـ2 : توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک جنسیت 105
جدول شماره4ـ3 : توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک سن 106
جدول شماره 4ـ4 : توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک مدرک تحصیلی 107