از دیدگاه مدیران و ارزشیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

جدول شماره 4ـ32 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) 157
جدول شماره4ـ33 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه همکاران 159


جدول شماره4ـ34 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه زیردستان 160
جدول شماره 4ـ35: شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان 162
جدول شماره4ـ36 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون فریدمن مربوط به رتبه بندی نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی 360 از دیدگاه مدیران مافوق 165
جدول شماره4ـ37 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون فریدمن مربوط به رتبه بندی نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی 360 از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) 166
جدول شماره 4ـ38 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون فریدمن مربوط به رتبه بندی نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی 360 از دیدگاه همکاران 167
جدول شماره4ـ39 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون فریدمن مربوط به رتبه بندی نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی 360 از دیدگاه زیردستان 168
جدول شماره 4ـ40 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون فریدمن مربوط به رتبه بندی نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی 360 از دیدگاه مدیر مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان 170
جدول شماره4ـ41 : شاخص‌های توصیفی مربوط به دیدگاه مدیران ما فوق، مدیران، همکاران و زیر دستان در خصوص عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در ابعاد برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، نظارت و کنترل و رهبری 171
جدول شماره4ـ42 : نتایج تحلیل واریانس یک راهه مربوط به مقایسه دیدگاه مدیران ما فوق، مدیران، همکاران و زیر دستان در خصوص عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در ابعاد برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، نظارت و کنترل و رهبری 173
جدول شماره4ـ43 : خلاصه نتایج آزمون تعقیبی توکی مربوط به مقایسه دیدگاه مدیران ما فوق، مدیران، همکاران و زیر دستان در خصوص عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در ابعاد برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، نظارت و کنترل و رهبری 176
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل2ـ1 .مقاصد سیستم های ارزشیابی عملکرد(منبع: عباس پور،1382 :82) 35
شکل2ـ2..سه جنبه ی وظایف، فرایند و اهداف سازمان منبع: (الهی،1378 :49) 36
شکل2ـ3..فرایند عمومی ارزشیابی از نظر فریس، منبع: (فضلی،1381: 19) 36
شکل2ـ4رابطه ی برنامه ریزی آموزشی و درسی با نظام آموزشی(منبع: سید عباس زاده، (1380) 48
شکل2ـ5: مؤلفه ها در ارزشیابی 360درجه 73
شکل2ـ6 .ارزشیابی(بازخور)180درجه 82
شکل2ـ7بازخور 540 درجه 84
شکل2ـ8 بازخور 720 درجه منبع:(لانگ ول، 2010) 83
شکل2ـ9منابع اصلی ارزشیابی 360 درجه منبع:(فرنهم،1998 ) 96
شکل 2ـ10 مدل تحقیق 96
فهرست نمودارها
عنوان صفحه