ازدواج مجدد و اطلاعات

دانلود پایان نامه

بی سواد
کشاورز


ضعیف
9
روستا
همان طور که در جدول فوق نشان داده شده است، اکثر والدین(پدر و مادر) بیسواد بوده و مشاغل پدرها، جز مشاغل کم درآمد است.
جدول 5-3- اطلاعات مربوط به همسر
اسم
سن شوهر
شغل شوهر
درآمد
علت تجدید فراش
اقدامکنندهبرای ازدواج مجدد
اعظم
55
بنا
ضعیف
مشکل با همسراول
شوهر
زینب
47
کارگری
ضعیف
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق با موضوع قرآن کریم و آیات قرآن