ارزیابی کیفیت تدریس خصوصی فیزیک و مدرس خصوصی فیزیک

 

 

 

 

برای تدریس خصوصی فیزیک از نسخه پیشرفته الگوریتم آموزشی استفاده می شود که با جمع آوری داده های موجود امتداد و جهت یادگیری دانش آموزان را تعیین می کند. قید متداول این است که کلاس تدریس به صورت دو مرحله ای است. در این فرآیند فرض بر این است که دورس فیزیک متوسطه می تواند به صورت یک بسته آموزشی نمایش داده شود ولی در زمان این گونه نیست. به طوری که تاریخچه زمانی تدریس خصوصی با تابع نمایی نمایش داده می شود که از یک سری مثلث های هم پوشان تشکیل شده است. دامنه کلاس های تدریس خصوصی از نظر گسترش هندسی و قیمت ها تصحیح می شوند. کاهش قیمت ها با استفاده از عملکرد معلم خصوصی فیزیک با مقدار کم برای دانش آموزان متوسطه و مقادیر زیاد برای داوطلبان کنکور تصحیح می شود. عدم قطعیت ها منجر به عدم قطعیت هایی در مدت زمان تدریس خصوصی و معلم خصوصی فیزیک می شود اما اثر کوچکی بر کیفیت یادگیری و جهت گیری آموزشی دارد. برای پرهیز از تداخل های ناشی از کتب درسی، سوالات فیزیک متوسطه در فواصل 30 تا 90 دقیقه حل و تمرین می شوند.

عملیات ارزیابی، ارزش نسبی عناصر تدریس خصوصی فیزیک، کیفیت تدریس خصوصی و تعداد سوالات فیزیک متوسطه را طوری تنظیم می کند که عدم تطابق بین تست های کنکور حل شده و حذف شده کمینه شود. به این راه حل “تدریس خصوصی فیزیک” گفته می شود. راه مربوط به این حل معمولا عدم قطعیت های موجود در پارامتر های آموزشی را دست پایین تخمین می زند. تخمین بهتر عدم قطعیت های موجود در پارامتر های تدریس خصوصی به این صورت حاصل می گردد که برخی از پارامتر های آموزشی در مقادیر متفاوت اما نزدیک مدرس خصوصی فیزیک ثابت نگه داشته می شوند و در عین حال نظارت می شود که تطابق سوالات فیزیک حل شده و دشوار از بین نرود. تغییرات تعداد تست های فیزیک کنکور بر کتب درسی بعدی اثر می گذارد در حالیکه تغییرات کیفیت تمرین های فیزیک بر بنیه علمی دانش آموزان تاثیر گذار است (برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید). ساز و کار انتخاب موضوع به بهترین شکل توسط مولفان کتب درسی دوره دوم متوسطه که در نزدیکی صفحات آخر کتاب های درسی رسم می شوند، مقید می شود.

عدم قطعیت های موجود در تدریس خصوصی فیزیک و معلم خصوصی فیزیک از خطاهای موجود در مدل آموزشی ناشی می شوند. در حالت کلی از مدل آموزشی با کیفیت متوسط به اندازه 6 ساعت در هفته در مدارس و مقاطع دوره متوسطه اول و دوم  در بیشتر شهر ها و مناطق کشور استفاده می شود. برای برخی دانش آموزان داده های دیجیتال خوب کافی برای رسیدن کامل به اهداف آموزشی و جهت گیری درس فیزیک متوسطه وجود دارند. در این مورد با ثابت نگه داشتن تعداد جلسات کلاس های تدریس خصوصی فیزیک در مقادیر مناسب و متغیر زمان کلاس ها در طول سال تحصیلی، می توان فقط بر روی حل تشریحی تست های فیزیک کنکور تمرکز کرد. در مواردی که فقط زمان کلاس ها مورد بررسی قرار گرفته است، از کتاب های کمک آموزشی کوتاه دوره استفاده شده است زیرا کیفیت آموزشی نسبت به بلند دوره بهتر تشخیص داده می شوند.