ارزیابی عملکرد کارکنان و مفهوم ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

2ـ6ـ1 بازخورهای 180 درجه
از دهه ی 1970 به بعد، شرکت هایی مانندIBM، نظام «ارزشیابی توسط زیردستان» یا به عبارت دیگر، سیستم ارزشیابی رو به بالا را جایگزین نظام سنتی ارزیابی عملکرد نمودند(برناردین و همکاران، 1993).هرچند این نظام یک گام از نظام بازخور سنتی پا را فراتر گذاشته بود، اما تا رسیدن به یک نظام جامع بازخوردهی فاصله ی زیادی داشت. اگر نظام سنتی را 90 درجه بنامیم، نظام ارزش توسط زیردستان به همراه مدیران یک نظام بازخورعملکرد 180 درجه را شکل می داد که در آن نظام ارزیابان کاملاً شناخته شده اند. در تحقیقی مشخص شد، چنانچه ارزشیابان ناشناخته باشند، ارزیابی واقعی تر انجام می شود. زمانی که ارزیابان شناخته شده بودند، تمایل داشتند که ارزیابی مثبتی انجام بدهند و کم تر واقعیات را در ارزیابی خود در نظر بگیرند. این ظعف که بیشتر در ارزیابی های 180 درجه دیده می شد، مبنایی بود برای تحقیق و ایجاد مدل های چالشی تر مثل ارزشیابی 360 درجه که در فرایند اخذ بازخور سازمان نقش مهمی را ایفا می کند(فورد و گولد، 2009 :79).


مدیر
مدیر
فرد
فرد
شکل2ـ6 .ارزشیابی(بازخور)180درجه
منبع:(مام فورد و گولد، 2009)
زیردستان
زیردستان
2ـ6ـ2 بازخور (ارزشیابی 360 درجه)
توضیحات قابل توجهی در این مورد داده شد. اما با توجه به موضوع تحقیق توضیحات بیشتری خواهیم داد.
بازخور 360 درجه ای به وسیله ی ارزیابی افراد مختلف، جنبه های بیشتری از صلاحیت های کارکنان را به آن ها اطلاع می دهند و به افراد کمک می کند تا از جنبه های متفاوت، عملکرد خود را بررسی کنند(شرستا، 2007 :29).
بازخور 360 درجه، رویکردی است که مشاهدات رفتاری لایه های مختلف درون سازمانی را گردآوری می کند و شامل خودارزیابی نیز می شود(جعفری و دیگران2009 :93). در ارزیابی 360 درجه، وجود اعتماد و اطمینان بین ارزیاب و ارزیابی شونده، ضروری است، چرا که اگر بازخوردها اشتباه یا از روی غرض ورزی ارائه شود، موجب می شود تا نتایج، تأثیر منفی بر کارکنان گذاشته و علاوه بر ایجاد جو بدبینی نسبت به نظام بازخور موجب تضعیف روحیه و دلسردی کارکنان می شود(مام فورد و گولد،2009 :79).
2ـ6ـ3 نسل های بعدی بازخور(ارزشیابی)360درجه
در طول بیست سال گذشته، مفهوم ارزیابی عملکرد کارکنان و افراد، بر پایه ی ارزیابی چندمنبعی یا چنددرجه ای تحت پرچم الگوی ارزشیابی 360 درجه بحث شده است.اکنون در مسیر تکامل این الگو، واژه های دیگری به وجود آمده است، مانند؛ بازخور540 و 720 درجه که تفاوت این الگوها در اخذ و توصیف منابع مختلفی است که بازخوردها از آن ها گرفته می شود. به طور مشابه استفاده ی بیشتر از تعداد درجه و اضافه شدن بر این درجات، نشان هنده ی بازخورهای بیشتر و گسترده تر به وسیله ی گروه های ارزیاب در داخل و خارج سازمان است(گودل، 2008 :39).
2ـ6ـ4 بازخور(ارزشیابی 540 درجه)
فرهنگ آکسفورد بازخور 540 درجه را این گونه تعریف می کند؛ یک حوزه ی گسترده تری از بازخور360 درجه که از افراد خارج از سازمان استفاده کرده و آن ها را در فرایند اخذ بازخور مشارکت می دهد. این ارزیابان خارج از سازمان، شامل مشتریان خارجی، عرضه کنندگان می باشند. بازخور 540 درجه، ارزیابی عملکرد را در حوزه ی گسترده تری نسبت به ارزشیابی360 درجه اجرا می کند(هری، 2004 :127).
ارزشیابی 540 درجه، لایه ی بیرونی ارزشیابی 360 درجه را شکل می دهد که شامل افرادی است که خارج از سازمان در مورد عملکرد فرد نظر می دهند و عملکرد او را مورد ارزیابی و کنکاش قرار می دهند(هاپکینس و مرخام، 2003 :118)
.
عرضه کنندگان
عرضه کنندگان
همکاران مدیر
مشتریان,
داخلی
زیر دستان