ارزیابی عملکرد و عملکرد مدیران

دانلود پایان نامه

09/0
**74/12
87
000/0
5
توانایی تفکر و عمل به شیوه‌ای بدیع دارد و از ایده‌های جدید در تصمیم گیری استقبال می‌کند.
87
32/4
75/0
08/0
**33/16
86
000/0
عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه همکاران
86
31/4
65/0
07/0
**58/18
85
000/0
P≤05/0* P≤01/0**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره4ـ18، در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه همکاران، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (58/18=t) در سطح معناداری 01/0≥P به لحاظ آماری معنادار بوده (000/0=sig) . نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه همکاران، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه در حد عالی می‌باشد. از سوی دیگر نتایج نشان دهنده آن است که از دیدگاه همکاران، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه در مؤلفه‌های «توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تصمیم گیری در اجرای امور را دارد.» (45/15=t ؛ 000/0=sig)، «با داشتن اطلاعات کافی، تصمیم گیری می‌کند.» (88/13=t ؛ 000/0=sig)، «تصمیم گیری به هنگام می‌کند (در مواقعی که لازم است).» 75/14=t ؛ 000/0=sig)، «در تصمیم گیری از مشورت و نظرات افراد دیگر استفاده می‌کند.» (74/12=t ؛ 000/0=sig) و «توانایی تفکر و عمل به شیوه‌ای بدیع دارد و از ایده‌های جدید در تصمیم گیری استقبال می‌کند.» (33/16=t ؛ 000/0=sig) در حد عالی ارزیابی شده است.
4-3-4) از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره 4-2-4 پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه زیردستان، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) در جدول شماره4ـ19 ارائه گردیده است.
جدول شماره 4ـ19 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه زیردستان