ارزیابی و مقایسه


Widget not in any sidebars

در رقم تامپسونسیدلس، بدون کاربرد سدیم نیتروپروسید، میزان کاهش طول ساقه در تیمارهای شوری 75 و 100 میلی‌مولار در مقایسه با شاهد بهترتیب 4/53 و 52/55 درصد بود. در همین رقم، با کاربرد سدیم نیتروپروسید با غلظت 5/1 میلی‌مولار، درصد کاهش طول ساقه در مقایسه با شاهد، در تیمار شوری 75 میلی‌مولار، 93/49 درصد و در تیمار شوری 100 میلی‌مولار، 08/52 درصد شد (جدول 4-2).
در رقم قرهشانی، میزان کاهش طول ساقه در تیمارهای شوری 75 و 100میلیمولار (بدون کاربرد سدیم نیتروپروسید) در مقایسه با شاهد، بهترتیب 3/50 و 6/61 درصد بود، اما با کاربرد سدیم نیتروپروسید، با غلظت 5/1 میلیمولار، در همین سطوح شوری، درصد کاهش طول ساقه در تیمارهای 75 و 100میلی مولار شوری در مقایسه با شاهد، بهترتیب 26/38 و 32/53 درصد شد.
در این پژوهش، با افزایش سطوح مختلف شوری، قطرساقه در هر دو رقم کاهش یافت. بدون کاربرد سدیم نیتروپروسید، میزان کاهش قطر ساقه، در شوری 50 میلی‌مولار، در مقایسه با شاهد، در رقم‌های قره‌شانی و تامپسونسیدلس، بهترتیب، 5/10 و 06/15 درصد بود (جدول 4-2).
تاثیر مثبت سدیمنیتروپروسید، در کاهش اثرات منفی شوری بر قطرساقه، در رقم قره شانی فقط در سطوح پایین شوری (25 و50 میلی مولار)، مشاهده شد و در سطوح بالای شوری ( 75 و100میلی مولار)، بین غلظتهای مختلف سدیم نیتروپروسید، تفاوت معنیداری، از لحاظ آماری، وجود نداشت. با کاربرد سدیم نیتروپروسید با غلظت 5/1 میلی‌مولار، در تیمار شوری 50 میلی‌مولار، میزان کاهش این شاخص، در قره‌شانی، به 7/5 درصد و در تامپسون سیدلس، به 02/10 درصد، در مقایسه با شاهد رسید.
بدون کاربرد سدیم نیتروپروسید، مقدار کاهش وزن تر شاخساره در مقایسه با شاهد در تامپسونسیدلس، در سطوح شوری 75 و 100 میلی‌مولار، بهترتیب، 71/55 و 69 درصد و در قره‌شانی، در شوری 75 میلی‌مولار، 82/60 درصد و در شوری 100 میلی‌مولار، 86/76 درصد بود (جدول 4-2).
با کاربرد سدیم نیتروپروسید، با غلظت 5/1 میلی‌مولار، مقدار کاهش این شاخص، در تامپسونسیدلس، در سطوح شوری 75 و 100 میلی‌مولار، در مقایسه با شاهد بهترتیب به 3/54 و 53/63 درصد و در قره‌شانی، بهترتیب سطوح شوری به 46 و 2/59 درصد رسید. تاثیر سدیم نیتروپروسید بر وزن تر شاخساره، در سطوح پایین شوری (25 و 50 میلی مولار) مثبت، اما در سطوح شوری 75 و 100میلی مولار، تاثیر معنیداری بر کاهش اثرات منفی شوری بر این شاخص نداشت.
در قره‌شانی، بهترین غلظت سدیم نیتروپروسید در کاهش اثرات منفی شوری بر وزن تر شاخساره، غلظت 5/1 میلی‌مولار بود، اما در تامپسون سیدلس تفاوت معنی‌داری در سطوح مختلف شوری (به استثناء 50 میلی‌مولار)، بین دو غلظت 1 و 5/1 میلی‌مولار سدیم نیتروپروسید از لحاظ تأثیر، بر وزن تر شاخساره، مشاهده نشد. تاثیر مثبت سدیمنیتروپروسید بر وزن تر شاخساره در سطوح شوری مختلف، در قرهشانی بیش از تامپسونسیدلس بود.
میزان کاهش وزن تر ریشه، بدون کاربرد سدیم نیتروپروسید، در قره‌شانی، در تیمارهای شوری 75 و 100 میلی‌مولار، بهترتیب، 1/53 و 35/65 درصد و در تامپسون سیدلس، در سطح شوری 75 میلی‌مولار، 07/60 درصد و در سطح شوری 100 میلی‌مولار، 42/74 درصد، در مقایسه با شاهد بود (جدول 4-2).
با کاربرد سدیم نیتروپروسید با غلظت 5/1 میلی‌مولار، میزان کاهش این شاخص، در مقایسه با شاهد، در قره‌شانی، در شوری 75 میلی‌مولار، 12/41 درصد و در شوری 100 میلی‌مولار، 72/64 درصد بود، اما میزان کاهش این شاخص در تامپسونسیدلس، در شوری 75 میلی‌مولار، 35/51 درصد و در شوری 100 میلی‌مولار، 8/72 درصد، مشاهده شد. در تیمار شوری 75 میلیمولار، در هر دو رقم، کاربرد سدیم نیتروپروسید، با غلظت 5/1 میلیمولار، بیشترین تاثیر را بر کاهش اثرات منفی شوری بر وزن تر ریشه داشت، اما در تیمار شوری100 میلی مولار، کاربرد سدیم نیتروپروسید، کاملا بیتاثیر بود.
یافتههای این پژوهش، نیز نشان داد که وزن خشک ریشه ، در هر دو رقم، با افزایش شوری، کاهش یافت. میزان کاهش وزن خشک ریشه، در ارقام قرهشانی و تامپسونسیدلس در تیمار 100 میلیمولار شوری، بدون کاربرد سدیم نیتروپروسید، بهترتیب، 12/5 و 34/5 برابر، شاهد بود (جدول 4-2).
در هر دو رقم، کاربرد غلظت‌های مختلف سدیم نیتروپروسید، در شوری 100 میلی‌مولار، بر کاهش اثرات شوری، بر وزن خشک ریشه، معنی‌دار نبود. با کاربرد سدیم نیتروپروسید، با غلظت 5/1 میلیمولار، در تیمار شوری 100 میلی مولار، میزان کاهش وزن خشک ریشه، در ارقام قرهشانی و تامپسونسیدلس، بهترتیب، به 16/4 و 39/4 برابر شاهد رسید.
میزان کاهش وزن خشک شاخساره، بدون کاربرد سدیم نیتروپروسید، در تامپسون سیدلس، در سطوح شوری 50 ، 75 و 100 میلی‌مولار، بهترتیب، 76/53 ، 60 و 07/77 درصد و در قره‌شانی، میزان کاهش این شاخص، در سطوح شوری 50 و 75 میلی‌مولار، بهترتیب، 51/56 و 31/70 درصد و در شوری 100 میلی‌مولار، 24/78 درصد، در مقایسه با شاهد بود (جدول 4-2).
با کاربرد سدیم نیتروپروسید، با غلظت 5/1 میلی‌مولار، میزان کاهش این شاخص، در تامپسونسیدلس، در مقایسه با شاهد، در سطح شوری 50 میلی‌مولار،
08/31 درصد، در شوری 75 میلی‌مولار، 65/58 درصد و در شوری 100 میلی‌مولار، 39/70 درصد بود و در قرهشانی، میزان کاهش این شاخص، در شوری 50 میلی‌مولار، 4/43 درصد و در شوری 75 میلی‌مولار، 51 درصد و در شوری 100 میلی‌مولار، 67 درصد بود. در تامپسون سیدلس، کاربرد غلظت‌های مختلف سدیم نیتروپروسید، در سطوح شوری 75 و 100 میلی‌مولار، تأثیر معنی‌داری بر کاهش اثرات منفی شوری بر وزن خشک شاخساره نداشت.

جدول 4-2: نتایج مقایسه میانگین برخی از شاخصهای رشدی مورد ارزیابی در دو رقم انگور در سطوح مختلف شوری با غلظت های متفاوت سدیم نیتروپروسید.
وزن خشک شاخساره (گرم)
وزن خشک ریشه (گرم)
وزن تر شاخساره (گرم)
وزن تر ریشه (گرم)
قطر ساقه (میلی متر)
طول ساقه (سانتی متر)
طول ریشه (سانتی متر)
سطح برگ (سانتی متر مربع)