ارزشیابی عملکرد کارکنان و سازمان و مدیریت

دانلود پایان نامه

ـ مدیریت عملکرد تحت تملک و هدایت مدیریت صف است، نه تحت هدایت واحد منابع انسانی


ـ در این نظام بر هدف ها و ارزش های مشترک سازمان تأکید می شود.
ـ مدیریت عملکرد یک راهکار بسته بندی شده نیست، بلکه باید متناسب با هر سازمان خاصی طراحی شود.
ـ این نظام باید همه ی افراد سازمان و مدیریت عملکرد بایستی طبق اصول اخلاقی: احترام به فرد، احترام متقابل، عدالت رویه ای و شفاف سازی به اجرا در آید(وینستانلی و همکاران، 1996).
یک نظام مفهومی عملکرد دارای ویژگی های زیر است:
ـ چشم انداز مشترکی از هدف ها، با یک بیانیه ی مأموریت، که به همه ی کارکنان ابلاغ می شود.
ـ تعیین هدف های عمیق و روشن برای عملکرد فردی، که با هدف های واحد کاری و نیز هدف‌های سازمانی همسو باشد.
ـ استفاده از فرایند بازنگری برای شناسایی نیازهای آموزش و توسعه و پاداش به عملکرد.
ـ ارزشیابی اثربخشی فرایند کلی و سهم آن در دستیابی به عملکرد کلی به منظور فراهم شدن امکان ایجاد تغییرات و بهبودهای مورد نیاز(بیوان و تامپسون، 1991).
تحقیق(فلتچرو ویلیامز،1992)چهار اصل اساسی مدیریت عملکرد مؤثر را پیشنهاد دادند:
نه گروهی از مدیران مورد استفاده قرار دهد(آرمسترانگ، 2006 :26).
از نظر آرامسترانگ و بارون؛ اندازه گیری یک مفهوم مهم در مدیریت عملکرد است و مبنایی برای بازخورد فراهم می کند. اندازه گیری مشخص می کند در چه جاهایی کارها به خوبی پیش نمی روند، تا اینکه بتوان اقدام اصلاحی را انجام داد. «آیا آنچه انجام می شود، ارزش انجام شدن دارد؟» و همچنین «آیا آن کار به خوبی انجا م می شود؟»(آرامسترانگ، 2006 :65).
توصیه ی زیر درباره ی درجات عملکرد توسط( انگلمن و رزخ،1996) مطرح شد، به منظور کاهش ذهنیت گرایی سیستم ها ی مدیریت عملکرد و افزایش تمرکز بر بهبود مستمر، سازمان ها از طبقه بندی ها یا برچسب های درجه بندی فاصله گرفته و به طرف عبارت های کوتاه رفتاری که بیشتر بر بهبودهای آینده تمرکز دارند، حرکت کرده اند(آرمسترانگ،2006 :66).
2ـ3ـ2 هدف های ارزشیابی عملکرد
ارزشیابی عملکرد کارکنان به عنوان بخش هوشمند سازمان و جزئی از نظام اداری آن، دارای هدف‌های انعطاف پذیر و متناسب با ویژگی های ارگانیکی سازمان است وشاید تفاوت آرا و نظرات صاحبنظران در میان هدف های ارزشیابیء در نگرش آنان به هدف های سازمان و ویژگی های آن نهفته باشد ولی آنچه مورد اتفاق نظر همگان قرار دارد آن است که ارزشیابی عملکرد به عنوان نظامی منظم و هدفمند باید دارای هدف های معین و تعریف شده ای باشد تا از طریق آن هدف ها، به کارکردهای موردانتظار خود دست یابد. ارزشیابی عملکرد مانند دیگر وظایف مدیریت، به منظور اثربخشی بهتر مدیریت انجام می شود. برخی صاحب نظران معتقدند، ارزشیابی عملکرد می تواند، اثربخشی نظام های آموزشی، استخدام، انتصاب، جامعه پذیری، انتخاب و دیگر فعالیت های مدیریتی را مشخص و مدیران سطح عالی را از میزان تحقق آنها مطلع و آگاه سازد، آنان هدف ها و مقاصد ارزشیابی عملکرد را به شرح زیر بیان می کنند:
1. برقراری نظام حقوقی و دستمزد بهینه
2. بهبود عملکرد
3. ارزشیابی درونی در خصوص تصمیم هایی از قبیل؛ ارتقاء، انتقال ، اخراج و …
4. ارزشیابی فرایندهای مربوط به استخدام، اعتبار، معیارهای انتخاب و …
5. ابزاری برای رشد و توسعه افراد مورد ارزشیابی(فضلی،1381 :38).
هدف های سیستم های ارزشیابی عملکرد با توجه به شکل، به شرح زیر می باشد.(عباس پور،1382 :215).
تشخیص مسائل سازمانی
تشخیص مسائل سازمانی
معیاری برای اعتبار بخشی
معیاری برای اعتبار بخشی
هدف های شیشتم ارزشیابی عملکرد