ارزشیابی عملکرد و نظارت و کنترل

دانلود پایان نامه

هدف های شیشتم ارزشیابی عملکرد
تصمیمات استخدامی
تصمیمات استخدامی


دادن بازخورد به کارکنان
دادن بازخورد به کارکنان
شکل2ـ1 .مقاصد سیستم های ارزشیابی
عملکرد(منبع: عباس پور،1382 :82)

2ـ3ـ3 فرایند ارزشیابی عملکرد و مراحل آن
سازمان را می توان در قالب مثلثی ، با سه جنبه وظایف، فرایندها، هدف ها و مأموریت ها، بررسی کرد:
هدف ها و مأموریت
فرایند وظایف
شکل2ـ2..سه جنبه ی وظایف، فرایند و اهداف سازمان منبع: (الهی،1378 :49)
بنابراین فرایند ارزشیابی عملکرد می تواند شامل سه مرحله باشد:
1. ارزشیابی وظایف افراد در سازمان ها/ 2. ارزشیابی فرایندهای به اجرا درآمده وظایف در سازمان/ 3. ارزشیابی هدف ها و مأموریت های سازمانی.
بازخور
فرایند عمومی ارزشیابی عملکرد
تصمیم گیری
برنامه
رشد و توسعه ی نیروی انسانی
استانداردها
انتظارات
نظارت و کنترل
بازخور
فرایند عمومی ارزشیابی عملکرد
تصمیم گیری

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   کانون ارزیابی و توسعه و کشورهای توسعه یافته