احساس محرومیت و شرایط علی

دانلود پایان نامه

همیشه خود و مادرش دعای بد در حقم میکنن
نفرین و زخم زبان
تو خونه هر کاری انجام میدم ایراد میگره و طعنه میزنه
پیش آشنا و همسایه پشت سرم گله و شکایت میکرد
بدگویی
خیلی به من ایرا د میگرفت، میگفت تو کار انجام نمیدی،منم میگفتم که تو کارنمی کنی
درگیری بر سر نحوه تقسیم کار خانه
بینظمی در مدیریت خانه
مدامبهم دستورمیده،امرونهی میکنه،منم میگم که هرکسی کار خودش رو انجام بده
دل به زندگی نمیداد،کار نمی کرد،همیشه بحثمون میشد

شرایط علی
-توزیع ناعادلانه منابع بین زنان
-احساس محرومیت از حقوق خود
– کمبود امکانات رفاهی فرزندان
– احساس عدم پذیرش از سوی همسر
-تصرف جایگاه رقیب
زمینه
-تضاد منافع و علایق بین هووها
-پنداشتن یک دیگر به عنوان عامل تهدید کننده جایگاه خود
-ناتوانی مرد دربرقراری عدالت بین زنان
-شیوه سازماندهی و مدیریت خانگی
-تقسیم نابرابر منابع

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مرجع آگهی و نیازمندیها : سایت دو فانوس