تحقیق با موضوع ضرایب آلفای کرونباخ و ارزش ویژه برند

5-8- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………..132فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….. 133 فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………….. 133فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………. 138پیوستهاپیوست الف: پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………149پیوست ب: خروجیهای نرم افزار …

تحقیق با موضوع مدلسازی معادلات ساختاری و تخمین استاندارد مدل

(نمودار 4-9) آماره معناداری تحلیل عاملی…………………………………………………………………………………..102(نمودار 4-10) ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش……………………………………………………105(نمودار 4-11) اعداد معنیداری مدل ساختاری پژوهش………………………………………………………………..106(شکل 4-12) …