مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر

مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر راتر (1954) در نظریه شخصیّتی خود تحت عنوان نظریه «یادگیری اجتماعی» از کانون کنترل سخن به میان آورد. نظریه یادگیری اجتماعی کوشش می کند تا... متن کامل

ساختار و جو سازمانی و اثر ان بر استرس شغلی

ساختار و جو سازمانی بیشتر کار ها در بافت سازمان انجام می شوند، و کارشناسان رفتار سازمانی برای دریافتن تاثیرهایی که سازمان در کار دارد، نقش سازمان را کانون توجه خود قرار داده اند.از... متن کامل

نگاهی به تاریخچه موادمخدر در ایران و جهان

نگاهی به تاریخچه موادمخدر در جهان : استعمال موادمخدر بسته به نوع فرهنگ در هر جامعه متفاوت است نقش گیاه خشخاش بر روی لوحه­های گلی و کتیبه­های سنگی بیانگر آگاهی اقوام گذشته از این گیاه... متن کامل

-10-6 مراحل برنامهاجتماع درمان مدار به عنوان یک فرایند تحول در مجموعه یادگیری اجتماعی معنا پیدا می‌کند در مجموع هر مرحله برمبنای مرحله پیشین استوار می‌شود. ساختار سلسله مراتبی در... متن کامل