پیشرفت تحصیلی

ی متمرکز بر عمل تبدیل کرده است؛ این فرایند ترکیبی، توصیفی از مفاهیم و نظریه‌های انگیزشی را به چهار دسته مهم ARCS با رویکردی نظام‌مند به طراحی انگیزشی تبدیل کرده است. داشتن رویکرد حل... متن کامل

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده هدف پژوهش حاضر، تأثیر طراحی انگیزشی آموزش بر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری در آموزش دانشگاهی بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث گرد‌ آوری داده‌ها، آزمایشی بود که از... متن کامل

کودکان و نوجوانان

نشان می دهد که مشکل جدی در تفکر حاکم بر جامعه توجه زیاد به سلامت جسمی ، پیشرفت و معدل تحصیلی کودکان و نوجوانان است در حالیکه توجه کمتری به مسائل عاطفی ، روانی و رفتاری آنان معطوف شده... متن کامل

مشکلات رفتاری

۶- ۱۸- ۲۵- ۲۶- ۲۹ ) مربوط به شیوه مستبدانه و سوالات ( ۴-۵-۸-۱۱-۱۵-۲۰-۲۲-۲۳-۲۷-۳۰)به شیوه مقتدرانه اختصاص دارد. درمقابل هرعبارت ۵ ستون با عناوین (کاملاًمخالفم ، مخالفم ، تقریباً مخالفم ،... متن کامل

مشکلات رفتاری

آنان احساس می کنند که بی ارزش ، دوست نداشتنی وعاطلند، فرد ۱۰ تا ۱۳ساله می تواند بعنوان کسی که احساس گناه می کند توصیف شود ، آنان دستخوش احساس گنهکاری شده و فکر می کنند به دلیل گنهکاری... متن کامل

کودکان و نوجوانان

نشان می دهد که مشکل جدی در تفکر حاکم بر جامعه توجه زیاد به سلامت جسمی ، پیشرفت و معدل تحصیلی کودکان و نوجوانان است در حالیکه توجه کمتری به مسائل عاطفی ، روانی و رفتاری آنان معطوف شده... متن کامل

مشکلات رفتاری

۶- ۱۸- ۲۵- ۲۶- ۲۹ ) مربوط به شیوه مستبدانه و سوالات ( ۴-۵-۸-۱۱-۱۵-۲۰-۲۲-۲۳-۲۷-۳۰)به شیوه مقتدرانه اختصاص دارد. درمقابل هرعبارت ۵ ستون با عناوین (کاملاًمخالفم ، مخالفم ، تقریباً مخالفم ،... متن کامل

مشکلات رفتاری

آنان احساس می کنند که بی ارزش ، دوست نداشتنی وعاطلند، فرد ۱۰ تا ۱۳ساله می تواند بعنوان کسی که احساس گناه می کند توصیف شود ، آنان دستخوش احساس گنهکاری شده و فکر می کنند به دلیل گنهکاری... متن کامل