جهت‌گیری هدف و تاب‌آوری

جهت‌گیری هدف و تاب‌آوری   اهداف پیشرفت و تاب‌آوری، از انگیزه و ظرفیت دست‌یافتن به شایستگی تحصیلی صحبت می‌کنند. هنگامی که در آموزش معلمان، هم جهت‌گیری‌های هدف و هم تاب‌آوری... متن کامل