تعادل عرضه و تقاضا

تجدیدنظر آمریکا، به عنوان یکی از بنیان‎گذاران اصلی تحلیل اقتصادی حقوق است؛ به گونه ای که تا سال 2005 حدود 38 کتاب، بیش از 300 مقاله و تفسیر و 2200 رأی قضایی صادر نموده است. تحلیل اقتصادی... متن کامل

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : «ید

مالکیت آنها شک شود عقلاء می گویند که ید طریق است و کاشف از ملکیت است به تعبیر دیگر از ید حصول ظن نوعی می شود به اینکه دارنده استیلاء و سیطره خارجی نسبت به یک شیء در نزد عقلاء نسبت به آن... متن کامل

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : اموال غیر منقول

دادرسی مدنی جدید سؤالی که مطرح میشود این است که آیا این دو مفهوم یکسان هستند ؟ اگر یکسان هستند چرا احکام و شرایط آنها دو قانون متفاوت است؟ و اگرتفاوتی دارند در چه چیز میباشد؟(... متن کامل

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : غصب

بگیرد و محلی را برای خود تعیین نماید دیگران نمی توانند مزاحم او شوند بلکه متصرف در مقابل جمیع مردم نسبت به محل مورد تصرف احق محسوب می گردد مضافاً این اماکن به ملکیت کسی در نمی آید پس... متن کامل