تحقیق با موضوع نقض قرارداد، تعهدات منفی، جبران خسارت

مدنی، به این شرایط اشاره کردهاند. بدین لحاظ برای تبیین حق جبران خسارت، نیاز است تا شرایط مذکور مورد مطالعه تفصیلی قرار بگیرند. این شرایط به طور کلی در قالب سه عنصر نقض تعهد (مبحث... متن کامل

تحقیق با موضوع افغانستان، نظام حقوقی، جبران خسارت

ندارد. در نظام حقوقی ایرن نیز هرچند مرور زمان قاعدۀ عامی نیست. اما در بسیاری از قوانین، گنجانده شده است؛ به عنوان نمونه، تبصره مادۀ 25 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، مادۀ 105قانون... متن کامل

تحقیق با موضوع دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، افغانستان

موسوی خویی، 1412 الف، ص237؛ انصاری، 1387، ص136؛ موصلی حنفی، ب. ت.، ص321). مادۀ 240 ق. م. مقرر نموده است: «اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حینالعقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر... متن کامل

تحقیق با موضوع افغانستان، حقوق مدنی، جبران خسارت

تعهد وجود ندارد. برای چنین حالتی چند فرض قابل تصور است؛ اولین فرض جایی است که عقد به طور مطلق منعقد شده است، که این اطلاق نیز، فوریت عقد را میرساند (جعفری لنگرودی، 1378، ص224؛ شهیدی، 1388،... متن کامل

تحقیق با موضوع افغانستان، حقوق مدنی، نظام حقوقی

بنابراین تنها عنصر موجود و تاثیرگذار بر عمل موضوع تعهد منفی ، نادیده انگاشتن حقی است که متعهدله در اثر تعهد منفی بدست آورده است. وانگهی وقتی قراردادی با تمام شرایط صحت، تشکیل شود،... متن کامل

تحقیق با موضوع تعهدات منفی، افغانستان، نظام حقوقی

بند نخست ـ تعهد منفی؛ تعهدی به نتیجه 18بند دوم ـ تعهد منفی؛ تعهدی مقید 19مبحث دوم ـ انواع تعهد منفی و ارتباط آن با ارادۀ متعهد 20گفتار نخست ـ انواع تعهد منفی 20گفتار دوم ـ رابطۀ تعهد منفی... متن کامل

منابع پایان نامه درمورد ورشکستگی، پیش بینی ورشکستگی، تامین مالی

است تا 3 سال قبل از بحران مالی در شرکتها، پیش بینی صحیحی در خصوص بحران مالی ارائه دهند.خطای نوع اول و دوم برای یک سال قبل از ورشکستگی به ترتیب 7%و3% برای سال دوم 23%و 10% و برای سال سوم 7% و 13%... متن کامل

منابع پایان نامه درمورد ورشکستگی، پیش بینی ورشکستگی، هوش مصنوعی

هر دوی نمونه های آموزشی و آزمایشی بر دیگر مدل ها فائق آمده است. به هر حال با توجه به جدید بودن مدل هایSVM و کاربرد اندک آن ها در مسائل مالی و به خصوص پیش بینی ورشکستگی امکان ارائه... متن کامل

منابع پایان نامه درمورد ورشکستگی، پیش بینی ورشکستگی، نسبت های مالی

تابع جدید است جایگزین می گردد. چنانچه عملگر جهش بر روی درخت انجام گیرد، یک گره عملیاتی جدید که لزوما دارای آرایه های یکسان با گره عملیاتی فعلی نیست انتخاب شده و گره اصلی همراه با زیر... متن کامل

منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، ورشکستگی، پیش بینی ورشکستگی

دو ارزشی ساخته می شود که در آن به هر گره یک قاعده طبقه بندی اختصاص می یابد. معمولا هر قاعده یک نسبت مالی معین است و یک نقطه انقطاع که هزینه طبقه بندی اشتباه را برای شرکت ها حداقل می... متن کامل