دانلود تحقیق با موضوع اجرای احکام، قیمت پایه، ضرر ثالث

برای آنان وجود ندارد. لکن در مقوله مزایده موضوع به کیفیتی دیگر است و در واقع قانون‌گذار برخی افراد را علاوه بر آن که هم اهلیت قانونی و هم اهلیت استیفاء را دارا می‌باشد از شرکت در... متن کامل

دانلود تحقیق با موضوع شخص ثالث، قانون مدنی، قیمت پایه، محل سکونت

در این ماده نیز، احتمالاً بر حسب غالب، فقط از تصرف محکوم علیه و یا صدور حکم نهایی به نفع وی سخن رانده است. و از فرضی که شخص ثالث به جای محکوم علیه مال معرفی می‌نماید، هیچ صحبتی ننموده... متن کامل

دانلود تحقیق با موضوع اموال غیر منقول، شخص حقوقی، محل سکونت، حکم نهایی

رود. برخی دیگر معتقدند به هر میزان یعنی به هر قیمت ولو به ثمن بخس باشد و بعضی دیگر معتقدند به هر میزانی یعنی به هر قیمتی، لکن نمی‌توان آن را به ثمن بخس فروخت و باید قیمت معقول و منطقی... متن کامل

دانلود تحقیق با موضوع اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، قانون مدنی، صاحب نظران

قانون‌گذار برای این روش فروش مال مقرر نموده، به صورتی منظم و مشخص و با در نظر گرفتن تمام جهات و شؤون آن و به شکلی نو و بدیع در این پایان‌نامه، بدان بپردازیم. گفتار اول: ایجاب عقد... متن کامل

دانلود تحقیق با موضوع اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، ادارات دولتی، اموال غیر منقول

قطع‌الیقین نمی‌توان به استناد خیار غبن معامله را فسخ نمود. هشتمین وجه افتراق آنان این است که بیع از عقود رضایی است، یعنی تنها در اثر توافق خریدار و فروشنده واقع می‌شود. نیاز به عامل... متن کامل

دانلود تحقیق با موضوع اجرای احکام، شخص ثالث، اجرای احکام مدنی، نظام حقوقی

م می‌توانند موضوع توافق و تراضی طرفین باشد.۹ علی ای حال، به نظر می رسد، استدلال و نظر اول از قوت و وجاهت حقوقی بیشتری برخوردار می باشد. شیوه چهارم) مزایده مرحله اول در این روش دادورز... متن کامل

دانلود تحقیق با موضوع اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، قانون حاکم، ثبت اسناد

یک ماه از تاریخ انتشار و اعلان ایجاب صورت بگیرد و ضمانت اجرای آن بطلان مزایده می‌باشد. ویژگی سوم مزایده، حضور حتمی و الزامی نماینده دادسرا می‌باشد که وظیفه‌ی آن نظارت بر انجام... متن کامل

دانلود تحقیق با موضوع اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، شخص ثالث، ماهیت حقوقی

ب) پرسشهای تحقیق ۱- ماهیت حقوقی مزایده و وجوه ممیزه آن چیست؟ ۲- آیا منظور از قسمت انتهایی ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م، آن است که می‌توان مال را به هر قیمت ولو به ثمن بخس خریداری نمود؟ راه حل... متن کامل

پایان نامه با موضوع توزیع فراوانی پاسخگویان، توزیع فراوانی، انحراف معیار، درصد تجمعی

معیار ۶.۹۷۵۴۲ واریانس ۴۸.۶۵۶ حداقل ۱۵.۰۰ حداکثر ۶۲.۰۰ بر اساس یافتههای حاصله از جدول توصیفی، بیش از نیمی از پاسخگویان، در متغیر فوق ، از نمره بین ۸ تا ۴۰، نمرهای بیش از ۲۵ کسب... متن کامل