مشکلات رفتاری

۶- ۱۸- ۲۵- ۲۶- ۲۹ ) مربوط به شیوه مستبدانه و سوالات ( ۴-۵-۸-۱۱-۱۵-۲۰-۲۲-۲۳-۲۷-۳۰)به شیوه مقتدرانه اختصاص دارد. درمقابل هرعبارت ۵ ستون با عناوین (کاملاًمخالفم ، مخالفم ، تقریباً مخالفم ،... متن کامل

مشکلات رفتاری

آنان احساس می کنند که بی ارزش ، دوست نداشتنی وعاطلند، فرد ۱۰ تا ۱۳ساله می تواند بعنوان کسی که احساس گناه می کند توصیف شود ، آنان دستخوش احساس گنهکاری شده و فکر می کنند به دلیل گنهکاری... متن کامل

کودکان و نوجوانان

نشان می دهد که مشکل جدی در تفکر حاکم بر جامعه توجه زیاد به سلامت جسمی ، پیشرفت و معدل تحصیلی کودکان و نوجوانان است در حالیکه توجه کمتری به مسائل عاطفی ، روانی و رفتاری آنان معطوف شده... متن کامل

مشکلات رفتاری

۶- ۱۸- ۲۵- ۲۶- ۲۹ ) مربوط به شیوه مستبدانه و سوالات ( ۴-۵-۸-۱۱-۱۵-۲۰-۲۲-۲۳-۲۷-۳۰)به شیوه مقتدرانه اختصاص دارد. درمقابل هرعبارت ۵ ستون با عناوین (کاملاًمخالفم ، مخالفم ، تقریباً مخالفم ،... متن کامل

مشکلات رفتاری

آنان احساس می کنند که بی ارزش ، دوست نداشتنی وعاطلند، فرد ۱۰ تا ۱۳ساله می تواند بعنوان کسی که احساس گناه می کند توصیف شود ، آنان دستخوش احساس گنهکاری شده و فکر می کنند به دلیل گنهکاری... متن کامل

منوچهر بزرگمهر

نقش عملی روش قرار دادی رالز چارچوبی از توجیه عمومی در میان مردم فراهم می کند مردمی که دارای برداشتهای مختلف از خیر هستند. مقدمات برای روال رالز و برداشت کامل از عدالت در مفهوم بی... متن کامل

گزاره های اخلاقی

که مهم‏ترین اصل نظریه عدالت رالز است و دو- اصل تمایز . طرح قرارداد به عنوان روش ارائه روال برساخت گرایانه طراحی میشود که اصول هنجاری عدالت را بر می سازد. اصولی که ارزش عدالت به... متن کامل