پایان نامه ارشد رایگان درمورد ورشکستگی، پیش بینی ورشکستگی، تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده‌ها

اریانس وجود دارد : واریانس مشترک واریانس خاص واریانس خطا واریانس مشترک ، آن بخش از واریانس است که با سایر متغیرهای لحاظ شده در تحلیل سهیم می‌باشد . واریانس خاص واریانسی است که تنها... متن کامل

پایان نامه ارشد رایگان درمورد تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل تشخیصی، تحلیل تشخیص

قیاس ثابت نباشد دیگر مدل اولیه CCR مناسب نخواهد بود. به همین دلیل مدل BBC ابداع گردید که در ارزیابی کارایی نسبی واحدها با بازده متغیر به مقیاس مناسب می‌باشد. مدل نسبی BCC را در فصل دوم... متن کامل

منبع پایان نامه درمورد سیمان، هیدراسیون، می‌باشد، 22/0

یمان میدانند و آتها را به صورت یکسان استفاده می‌کنند پژوهشگران دیگری کاهش پیوستگی و چسبندگی درونی سیمان هیدراته در اثر افزایش W/C را علت کم شدن مقاومت می‌دانند که در حقیقت مکانیزم... متن کامل

منبع پایان نامه درمورد مغناطیسی، میدان، سیمان، بادی

را برابر 5% انتخاب شده است جدول (2-12)تاثیر اب مغناطیسی بر روی مقاومت فشاری در میدان مغناطیسی متفاوت واحد ( Mpa)سن بتن (روز )میدان مغناطیسیدرصد مقدار GBFS جایگزین شده به جای... متن کامل

دانلود پایان نامه با موضوع دانش آموزان دختر، پیش آزمون، توده بدون چربی، تمرین تناوبی

جدول بالا نشان می‌دهد با توجه به آنکه tمحاسبه شده (602/0)در سطح 05/0 معنادار نمی‌باشد، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که میانگین درصد چربی در بین دانش آموزان دختر در پیش آزمون و پس آزمون... متن کامل

دانلود پایان نامه با موضوع دانش آموزان دختر، پیش آزمون، درصد چربی بدن، توده بدون چربی

معنی داری کاهش چربی بیشتر و عدم کاهش توده بدون چربی را نشان دادند.گروه غیر ورزشی کاهش معنی داری را در مقدار توده بدون چربی نشان داد.(خلیلی و همکارانش،1379؛نیک بخت،1372)خلیلی در بررسی و... متن کامل

دانلود پایان نامه با موضوع اضافه وزن، رژیم غذایی، درصد چربی بدن، هورمون رشد

واقع مجموعه‌ای از عضلات،چربی و استخوان‌ها،بافت همبند؛وترها ترکیب بدن را تشکیل می‌دهند(گائینی و رجبی،1378).تعریف عملیاتی ترکیب بدن: ترکیب بدن در تحقیق حاضر شامل وزن،درصد چربی ،توده... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموزان دختر، پیش آزمون، توده بدون چربی، تمرین تناوبی

جدول بالا نشان می‌دهد با توجه به آنکه tمحاسبه شده (602/0)در سطح 05/0 معنادار نمی‌باشد، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که میانگین درصد چربی در بین دانش آموزان دختر در پیش آزمون و پس آزمون... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموزان دختر، پیش آزمون، درصد چربی بدن، توده بدون چربی

معنی داری کاهش چربی بیشتر و عدم کاهش توده بدون چربی را نشان دادند.گروه غیر ورزشی کاهش معنی داری را در مقدار توده بدون چربی نشان داد.(خلیلی و همکارانش،1379؛نیک بخت،1372)خلیلی در بررسی و... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اضافه وزن، رژیم غذایی، درصد چربی بدن، هورمون رشد

واقع مجموعه‌ای از عضلات،چربی و استخوان‌ها،بافت همبند؛وترها ترکیب بدن را تشکیل می‌دهند(گائینی و رجبی،1378).تعریف عملیاتی ترکیب بدن: ترکیب بدن در تحقیق حاضر شامل وزن،درصد چربی ،توده... متن کامل