موانع خلاقیت کدامند؟

موانع خلاقیت امروزه اکثر قریب به اتفاق صاحبنظران و تئوریسین های خلاقیت و نوآوری معتقدند: همه افراد کم و بیش ذاتاً خلاق هستند، اما اگر در جامعه ای افرادی دیده می شوند که اصلاً قدرت... متن کامل

جهت‌گیری هدف و تاب‌آوری

جهت‌گیری هدف و تاب‌آوری   اهداف پیشرفت و تاب‌آوری، از انگیزه و ظرفیت دست‌یافتن به شایستگی تحصیلی صحبت می‌کنند. هنگامی که در آموزش معلمان، هم جهت‌گیری‌های هدف و هم تاب‌آوری... متن کامل